tisdag 10 augusti 2010

DO:s studie om diskriminering på bostadsmarknaden

Diskrimineringsombudsmannen har undersökt diskrimineringen på bostadsmarknaden genom en sk. praktikprövning. De redovisar följande resultat:

* Diskriminering uppkom i större utsträckning på hyresmarknaden än på bostadsrättsmarknaden.
* Diskriminering förekom både i stora städer, mellanstora städer och mindre orter.
* Diskriminering påverkade grunden etnisk tillhörighet i större utsträckning än de andra diskrimineringsgrunderna.
* Diskriminering i mer indirekt bemärkelse avspeglades i båda studierna och för samtliga diskrimineringsgrunder men var mer påtagligt riktad mot personer med utländsk bakgrund i uthyrningsstudien och mot finska romer och muslimer i mäklarstudien.
* Bristande tillgänglighet gjorde att personer med funktionsnedsättning i praktiken utestängdes från vissa bostäder och områden.


Läs mer och ladda hem studien här.

torsdag 5 augusti 2010

Årets mångfaldsbarometer är här

Förutom att mäta hur svenskar ställer sig till olika typer av påståenden om mångfald har 2010 års mångfaldsbarometer tittat närmare på inställningen till olika typer av slöjor.

En stor majoritet av den svenska befolkningen anser att det är oacceptabelt att bära de ansiktstäckande slöjorna burka (88,8%) och niqab (86,2%) i skolsammanhang eller på arbetsplatsen. När det gäller slöjorna hyab och shayla är inställningen den delvis motsatta. En majoritet, om än inte lika stor, anser det vara acceptabelt (62,6% respektive 59,4%) att dessa bärs.

Lite kul att undersökningen kom i samband med den debatt som följt Björklunds (Fp) förslag om att kunna förbjuda burka inom skolan.

tisdag 27 juli 2010

Bloggen fortfarande på sparlåga

Det finns varken energi eller tid för mig att hålla bloggen uppdaterad just nu. Men jag kan ju i all hast tipsa om:

- Att OECD har gett ut sin årliga migrationsrapport: International Migration Outlook 2010. Som vanligt späckad med nyttig information: Migration och naturalisering i OECD:s medlemsländer, situationen på arbetsmarknaden för utrikes födda, hur lågkonjunkturen påverkat integrationen m.m.

- Sakine Madons skrift för Bertil Ohlininstitutet: Sluta särbehandla! Om identitetspolitikens återvändsgränd

- Att en ny medborgarskapslag har trätt i kraft i Nederländerna.

An amendment passed in June includes restrictions of multiple citizenship for persons raised in the Netherlands, an acquisition option for latent Dutch citizens, the introduction of double language tests in the Caribbean parts of the Netherlands and withdrawal of citizenship for crimes harming essential interests of the state.

- Att Eurostat har publicerat ny statistik om antalet asylsökande och antalet som naturaliserats i EU:s medlemsländer.

tisdag 6 juli 2010

Tre inlägg om integrationspolitik

Det är sommar och stiltje här på bloggen. Men jag kan i varje fall tipsa om tre rätt så färska debattinlägg.

Philip Wendahl, Fp, förbundssekreterare för Liberal Mångfald, skriver på Expressens debattsida om att folkpartiledningen måste våga strama upp invandringspolitiken.

Sakine Madon skriver på Expressens ledarsida om invandringens kostnader.

Dilsa Demirbag-Sten skriver kritiskt om mångkulturalism och identitetspolitik på DN debatt.

tisdag 22 juni 2010

Om företagare med utländsk bakgrund i Sverige

Tillväxtverket har nyligen gett ut antologin Möjligheternas marknad. Den ger en aktuell översikt av forskningsläget rörande företagande, migration och tillväxt och presenterar aktuell data om företagare med utländsk bakgrund i Sverige. 15 forskare har bidragit till antologin.

måndag 21 juni 2010

Sfi bra på lång sikt

IFAU har studerat hur sfi-deltagare klarar sig på arbetsmarknaden (Rapport 2010:10 ”Sfi och arbetsmarknaden”). Studien är den första långsiktiga uppföljningen av sambandet mellan sfi och framgång på arbetsmarknaden.

Under de första åren i Sverige har de som inte deltar i svenska för invandrare (sfi) avsevärt högre sysselsättning och inkomst. Men sfi-deltagarnas ställning på arbetsmarknaden stärks över tiden. Efter fem år i Sverige är andelen i arbete lika hög i de två grupperna och efter tio år är den 5 procentenheter högre bland deltagarna. Sfi-deltagarna går successivt från låg- till medelkvalificerade arbeten. De som inte gått sfi och har ett arbete har dock både mer högkvalificerade och högavlönade arbeten under hela perioden.

Den jämförelsevis positiva utvecklingen för sfi-deltagare är tydligare för kvinnor än för män och också mer markerad för lågutbildade jämfört med högutbildade. De som börjar men aldrig slutför en sfi-utbildning har ungefär samma sysselsättning som icke-deltagarna på lång sikt.

lördag 19 juni 2010

Regeringens uppföljning av integrationspolitiken

Regeringen presenterade igår en uppföljning av deras integrationsstrategi: Egenmakt mot utanförskap - redovisning av regeringens strategi för integration. Där följs utvecklingen av integrationen upp. Skrivelsen beskriver inriktningen på arbetet.

Integrationspolitiken har under de senaste åren haft ett samlat fokus på arbete, utbildning och språkkunskaper. De utgör nyckelfaktorer som påverkar utfallet på ett stort antal andra områden såsom hälsa, segregation, utsatthet för brott, demokratisk delaktighet och förutsättningarna för en rik fritid och deltagande i kulturlivet. Att förändra påverkansfaktorerna snarare än symtomen är ett centralt element i en effektiv, kunskapsbaserad integrationspolitik. Därvid har regeringen också åtgärdat tidigare kritik mot bristande fokus och vag viljeinriktning för integrationspolitiken.

Utvecklingen beskrivs, bland annat när det gäller arbete och utbildning.

I motsats till en vanlig föreställning har utvecklingen på arbetsmarknaden för utomeuropeiskt födda sammantaget varit positiv under de senaste tio åren. Arbetslösheten har sjunkit och sysselsättningen har ökat stadigt under perioden. Fattigdomen definierad som den andel av befolkningen som lever under normen för försörjningsstöd har minskat, särskilt bland utomeuropeiska invandrare. Detta har dock skett från höga utgångsnivåer.

fredag 18 juni 2010

Integration utifrån ett regionalt perspektiv

Missa inte SCB:s senaste integrationsrapport: Integration - ett regionalt perspektiv

Andelen sysselsatta bland utrikes födda varierar mellan olika delar av Sverige i betydligt större utsträckning än bland inrikes födda. I många regioner är skillnaden i andelen sysselsatta mellan inrikes och utrikes födda mer än 30 procentenheter.

Vimmerby, Söderhamn och Blekinge är exempel på regioner där skillnaden i sysselsättning är stor. I Pajala, Gällivare och Kiruna däremot är skillnaden i sysselsättning förhållandevis liten, runt 15 procentenheter.

I storstadsregionerna där många nyanlända invandrare bosatt sig var andelen sysselsatta 58 procent bland de utrikes födda och 82 procent bland de inrikes födda år 2008.

onsdag 9 juni 2010

Avhandling om arbete med integration i Malmö, Birmingham och Bologna

Sarah Scuzzarello har i sin avhandling från Statsvetenskapliga institutionen, Lunds Universitet, jämfört vad som menas med integration och vilka hinder man som invandrare kan stöta på i tre olika europeiska städer – Malmö, Bologna och Birmingham.

I avhandlingen kritiserar Scuzzarello mångkulturalism som modell för att hantera gruppers olikheter. Istället landerar Scuzzarello en ny modell: caring multiculturalism.

Caring multiculturalism tar inte kultur för given, utan ifrågasätter istället vad kultur betyder för människor, hur den är socialt skapad och i vilket syfte. Detta kritiska angreppssätt innebär att caring multiculturalism fokuserar på individerna som beskriver sig själva eller är uppfattade som medlemmar i en viss kulturell, etnisk eller religiös grupp. Det ramverk som utvecklas i avhandlingen ger därför stort utrymme till individernas agens att skapa, bibehålla och utmana kulturens diskursiva konstruktioner och materiella praktiker. Således är caring multiculturalism uppmärksam på den sociala kontext i vilket det skulle kunna implementeras.

Det går att ladda ner hela avhandlingen Caring Multiculturalism. Local Immigrant Policies and Narratives of Integration in Malmö, Birmingham and Bologna här.

Scuzzarello säger så här till Forskning.se om arbetet med integration i Malmö.

Sarah Scuzzarello tycker att fixeringen vid att integration måste ske via ett arbete kan vara problematisk.

- Det finns ju faktiskt människor som inte vill eller kan delta i arbetslivet. För dem finns ingen plan B för att komma in i samhället, säger hon.

Hon framhåller också att Malmö stad gör ett viktigt arbete med att föregå som gott exempel för näringslivet: Kommunens anställda med en fjärdedel utlandsfödda speglar den etniska sammansättningen av stadens befolkning. Däremot, menar hon, är det viktigt att inte låta sig duperas helt av siffrorna: mindre än 10 procent av de högre tjänstemännen är invandrare medan drygt 50 procent av de som arbetar inom kommunens servicesektor har invandrarbakgrund.


- I dag är det invandrarna som står för servicen och under de år som jag har studerat verkar det finnas väldigt lite diskussion om det verkligen är så man vill att det ska vara, säger Sarah Scuzzarello.

tisdag 8 juni 2010

29 procent klarar inte medborgarskapstestet i Storbritannien

Inte bara Danmark ställer krav för att som invandrare få stanna permanent i landet. Sedan några år tillbaka krävs det i Storbritannien kunskaper i engelska och att man klarar av ett medborgarskapstest för att få permanent uppehållstillstånd och/eller medborgarskap. Senaste uppgifterna visar att nästan en tredjedel av dem som tar testen inte blir godkända.

Failure rates are highly differentiated by nationality. 98 percent of Australians, 97 percent of Americans and 96.9 percent of Canadians who took the test passed it. Other countries where English is widely spoken also fared relatively well with 90.2 percent of Zimbabweans and 82.5 percent of Nigerians passing. However, several nationalities with substantial numbers of migrants in the UK scored less than 50 percent. For example, only 47.9 percent of Iraqis, 47.8 percent of Afghans, 45.9 percent of Turks and 44 percent of Bangladeshis passed. Many Afghans and Iraqis are in the UK as refugees or with subsidiary protection. Although they do not need to pass the test to remain in the UK, their position is more secure after naturalisation. Other migrants, for example spouses or workers, cannot obtain a secure status without passing the test.

måndag 7 juni 2010

Nytt poängsystem för permanent uppehållstillstånd i Danmark

Det finns poängsystem för invandring i många länder, t.ex. i Kanada och Australien. Danmark har nyligen (25 maj) gått ett steg längre och infört poängsystem för att få stanna i landet permanent. Läs en bra beskrivning av reformen på EUDO Citizenship.

According to the preparatory report to the Bill the aim of the reform is to make it possible for well-integrated foreigners to acquire a permanent residence permit earlier than today, namely after 4 years instead of 7 years, as was previously the case. Moreover, the reform intends to send a signal of what Denmark expects from its new co-citizens. The basic idea is that there is a personal responsibility for integration and active citizenship, and furthermore that foreigners wishing to integrate in Denmark and proving good will as regards active contribution to and respect for Danish culture and democratic values can become part of the Danish society and acquire a permanent residence permit. However, foreigners who do not ‘prove good will to integrate’ will be excluded from acquiring a permanent residence permit. The result of ‘the integration will’ is brought into focus.

lördag 5 juni 2010

Social Rapport 2010

I fredags lyssnade jag på en presentation av kapitlet om boendesegregation från årets Social Rapport 2010. Socialstyrelsen har verkligen gjort ett bra arbete och hela rapporten är klart läsvärd.

Den sociala rapporten ger en översikt över vilka de sociala problemen är, varför de uppstår och hur de förändras över tid. Den belyser och analyserar den långsiktiga utvecklingen med tyngdpunkt på det senaste decenniet. Särskilt uppmärksammas de grupper i samhället som är mest eftersatta i ekonomisk och social bemärkelse.

Se sidan 176 för kapitlet om boendesegregation.

fredag 4 juni 2010

Stockholmare positiva till utlänningar

EU-Kommissionen har genomfört en stor undersökning om hur befolkningen i 75 städer i Europa upplever sin livskvalitet. Två frågor berör integration: om närvaron av utlänningar är bra för staden och om utlänningar som bor i staden är väl integrerade. Det finns inget direkt samband mellan vad befolkningen svarar på dessa två frågor. Rapporten Survey on perceptions of quality of life in 75 European cities använder Stockholm som exempel:

Cities where many respondents believed that the presence of foreigners was positive, were not necessarily characterised by a high proportion of respondents who thought that those foreigners were well integrated, and vice versa.

Stockholm illustrated this perfectly: its respondents were among the most likely to think that the presence of foreigners was good for their city; however, they were among the least likely to think that foreigners were well integrated (88% vs. 38% agreed). Note that the city’s current result on the latter question represents an improvement of 26 percentage points over its situation in 2006; in that year, just 12% of respondents in Stockholm agreed that foreigners were well integrated.


I den statistiska bilagan går det att se hur befolkningen i Stockholm och Malmö svarat på frågorna. Där kan man se att Stockholmare är betydligt mer positiva än malmöbor och genomsnittet i EU när det gäller frågan om utlänningar är bra för staden.

torsdag 3 juni 2010

Avhandling om hur S och M bemöter SD

Stort grattis till mina fd. kollegor Jenny Kiiskinen och Sigrid Saveljeff som disputerade den 21 maj om Moderaternas och Socialdemokraternas strategier för att bemöta Sverigedemokraterna före och efter det senaste valet. Hela avhandlingen går att ladda ner här.

Avhandlingen besvarar två frågeställningar:

* Hur utformar Socialdemokraterna och Moderaterna innehållet i det strategiska bemötandet av Sverigedemokraterna?
* Vilka faktorer förklarar innehållet i Socialdemokraternas och Moderaternas strategiska bemötande av Sverigedemokraterna?

onsdag 2 juni 2010

Låg fruktsamhet hos döttrar till utrikes födda

SCB har publicerat en intressant studie som visar att döttrar till utrikes födda inte får fler barn än andra, utan snarare tvärtom.

En ny studie från SCB visar hur barnafödandet ser ut för kvinnor som är födda i Sverige men har koppling till ett annat land, det vill säga att en av eller båda deras föräldrar är födda utomlands. För att jämföra barnafödandet i olika grupper har vi använt oss av det summerade fruktsamhetstalet som visar det genomsnittliga antalet barn per kvinna i en grupp. Det visade sig i studien att svenskfödda kvinnor med koppling till ett annat land har lägre fruktsamhet, lägre än såväl utlandsfödda kvinnor som inrikes födda med svenskfödda föräldrar. Lägst fruktsamhetstal har de kvinnor vars båda föräldrar är födda utanför Sverige.

tisdag 1 juni 2010

Mer selektiv migrationspolitik i Australien

Australien spetsar till sin migrationspolitik. Fler högutbildade specialister som efterfrågas av företagen och färre familjeinvandrare ska få komma till landet.

Immigration Minister Chris Evans said the government would cut family migration places by 5750 and general skilled migration places by 3600, replacing them with 9150 additional employer-sponsored skilled migrants. Healthcare, engineering and mining were some of the high-skill areas highlighted in the budget.

"These reforms support the government's policy to deliver a more demand-driven skilled migration program that meets the needs of the economy in sectors and regions where there are shortages of skilled workers," Senator Evans said last night.


Arbetskraftsinvandringen koncentreras till färre yrken.

In a major rationalisation, Immigration Minister Chris Evans will today unveil a new list of just 181 skills, professions and occupations - down from the 400 cited in the old list.

Butter makers, journalists, script editors, fashion designers, intelligence officers, cooks and hairdressers are among those culled. But other, more specialised, professions - such as pharmacists - have also been dumped.

Senator Evans said the new list was part of an ongoing attempt by the government to decouple the link between education and immigration.

"Australia's migration program cannot be determined by the courses studied by international students," he said in a media release yesterday.

måndag 31 maj 2010

Sverigedemokraternas skuggbudget

Inte oväntat innehåller Sverigedemokraternas skuggbudget förslag på insatser för att begränsa invandringen. Många av förslagen känns igen från Danmark.

Inom asylpolitiken, t.ex.:
• Asyl skall endast beviljas åt personer av två kategorier: De som uppfyller kriterierna i FN:s flyktingkonvention (Genèvekonventionen) samt ett mindre antal kvotflyktingar som erbjuds asyl enligt avtal med UNHCR.
• Alla uppehållstillstånd som tilldelas nytillkomna utlänningar skall vara tillfälliga.
• Asylsökande skall, vid ankomst, noggrant informeras om svenska lagar och samhällsregler. Den som trots detta begår någon form av kriminell handling under sin handläggningsperiod skall utvisas utan vidare prövning av ansökan.
• Den asylsökande skall uppvisa handlingar som styrker identitet och nationalitet. Asylsökande som inte följer dessa anvisningar skall inte få sitt ärende prövat utan avvisas genast till det land han/hon senast kom ifrån.
• I syfte att säkerställa en persons identitet vid exempelvis anhöriginvandring, samt för att underlätta polisens arbete, skall det vara obligatoriskt för den som söker asyl eller uppehållstillstånd att lämna fingeravtryck och DNA-test.
• I syfte att bromsa segregationen och underlätta situationen för redan invandrartäta kommuner skall asylsökande bo på anvisad förläggning till dess att frågan om uppehållstillstånd är behandlad.

För anhöriginvandring:
För att äkta makar och därmed jämställda personer skall få uppehållstillstånd skall följande krav vara uppfyllda:
• Bägge parter skall vara över 24 år gamla.
• Äktenskapet får inte ha ingåtts under tvång.
• Den härboende personen skall påta sig fullt försörjningsansvar för den anhörige under en femårsperiod och skall dessutom betala en engångssumma, uppgående till ett prisbasbelopp, som ett bidrag till statens utgifter för den anhöriges svenskundervisning och övriga anpassningskostnader.
• Den härboende personen skall inte ha mottagit socialbidrag under minst ett år innan ansökningen sker.
• Den härboende personen får inte vara dömd för våld eller liknande mot en partner de senaste tio åren.
• Den härboende personen skall kunna erbjuda en bostad av rimlig storlek.
• Paret samlade anknytning till Sverige skall vara större än till något annat land. Detta gäller dock inte om den härboende personen är svensk medborgare eller har varit boende i landet i minst 25 år.
• Bägge parter skall underteckna en anpassningsförklaring där man förbinder sig att delta i det svenska samhällslivet efter bästa förmåga och att följa svenska lagar och regler.

Läs pressmeddelandet eller hela skuggbudgeten som pdf.

söndag 30 maj 2010

Dessa norrmän

Normännen verkar ha en viss förkärlek för att gå på tur. Nu arrangerar Norges integrationsmyndighet IMDi för tredje gången bestigningen av landets högsta bergstopp. Förra året ledde Kronprins Haakon 700 personer hela vägen till toppen. Detta märkliga integrationsprojekt, Til Topps, lockar denna gång 1300 deltagare.

lördag 29 maj 2010

Sfi fungerar helt OK

Skolinspektionen har granskat utbildningen i svenska för invandrare (sfi) i 25 kommuner. På inspektionens hemsida kan man ladda ner deras övergripande rapport och granskningarna från de 25 kommunerna.

Skolinspektionen har granskat utbildningen i svenska för invandrare (sfi) i 25 kommuner, verksamheter som totalt omfattar cirka 11 000 studerande. Granskningen visar att sfi i många kommuner fungerar väl. Men på flera håll är utbildningen inte fullt ut anpassad efter de enskilda deltagarnas förutsättningar. Ett exempel är att behov av särskilt stöd i modersmålet inte regelmässigt fångas upp när man tar fram deltagarens individuella studieplan. Ett annat är att tolkar inte används i den utsträckning som behövs under utbildningens gång för att stämma av deltagarens synpunkter.

fredag 28 maj 2010

Cirkulär migration sker främst inom Europa

Den parlamentariska utredningen Cirkulär migration och utveckling (SOU 2010:40) lämnade idag ett delbetänkande till regeringen. Kommitténs uppdrag är att kartlägga den cirkulära migrationen och identifiera vilka faktorer som påverkar migranters möjligheter att röra sig mellan Sverige och sina ursprungsländer.

Utredningen visar bland annat att det är 283 400 personer, 3 procent, av Sveriges totala befolkningsom som har flyttat minst två gånger över nationsgränsen. Av dessa cirkulärmigranter är 202 400 personer födda i Sverige och 81 000 personer utrikes födda. Av de utrikes födda cirkulärmigranterna i Sverige kommer närmare 70 procent från Europa, och resterande 30 procent från länder utanför Europa.

Det finns 21 400 svenskfödda cirkulärmigranter utomlands som har lämnat Sverige under 2000-talet. De flesta, 32 procent, har flyttat till andra EU-länder och 29 procent har flyttat till ett nordiskt land.

torsdag 27 maj 2010

Hårda krav för att få stanna permanent i Danmark

Danmark är på gång att besluta om en ny politik som knyter samman migrations- och integrationspolitiken på ett tydligt sätt. Institut for Menneskerettigheder (IMR) är en instans som är mycket kritisk till de nya förslagen. De har också sammanställt en översikt över hur reglerna för permanent uppehållstillstånd förändrats de senaste tio åren som är pedagogisk och bra. Här kan man se hur kraven på integration har förändrats, vilket skett hela fem gånger under perioden. Det senaste förslaget innebär bland annat följande för att få permanent uppehållstillstånd:

* Fyra års vistelsetid i landet.
* Inte ha tagit emot bidrag på tre år.
* Krav på kunskaper i danska.
* Krav att ha arbetat 2,5 år de senaste tre åren.

onsdag 26 maj 2010

Så skiljer sig migrationspolitiken mellan partierna

Moderaterna har jämfört migrationspolitiken som alliansen respektive de grödgröna partierna går till val på. Granskningen handlar om:

1. Nya regler för arbetskraftsinvandring
2. Ett gemensamt asylsystem i EU
3. Asylsökandes möjlighet att välja eget boende (EBO)
4. Återvändande för dem som fått avslag på asylansökan
5. Försörjningskrav vid anhöriginvandring
6. En generell amnesti
7. Synen på fri invandring

Moderaterna menar i rapporten att förslaget om en amnesti, som Vänsterpartiet och Miljöpartiet driver, skulle medföra ofinansierade utgifter på cirka fyra miljarder kronor, vilket motsvarar nästan hälften av statens kostnader för hela migrations- och integrationspolitiken.
Läs mer här.

tisdag 25 maj 2010

Svenska opinionen om invandring stabil

Marie Demker, professor i statsvetenskap, delade igår med sig av resultat från en kommande rapport från SOM-institutet på DN Debatt.

Den svenska allmänheten har inte blivit mer negativ till vare sig invandrare eller flyktingar under de senaste 20 åren. Tvärtom är opinionen generellt mer generös i dag. Och trots mobiliseringsförsök så är de grupper som motsätter sig invandring fortfarande mycket små och representerar en ur politisk synvinkel perifer politisk subkultur.

Uppdatering: Tidningskrönikan handlar idag om reaktionerna på DN-debatt artikeln.

måndag 24 maj 2010

Intervju med Integrationsminster Nyamko Sabuni

Svenska Dagbladets näringslivsdel hade i går en lång intervju med Integrationsminister Nyamko Sabuni (Fp).

I en rad artiklar har SvD Näringsliv skrivit om den stundande generationsväxlingen på arbetsmarknaden och behovet av integration av utlandsfödda för att få ihop pusslet.

Integrationsminister Nyamko Sabuni tror att det är realistiskt att människor som har stått utanför kan komma in i arbete i samband med de stora pensionsavgångarna.

Hur ska det göras?

– Det händer inte av sig själv, de arbetslösa som finns måste utbildas för att passa jobben som kommer att uppstå. Där har vi inte alltid varit bra, det har varit lite one-size-fits-all, säger hon.


Sabuni tror mycket på den nya lag för nyanlända invandrare som träder i kraft den 30 december.

Från att ha legat på kommunernas bord får nu Arbetsförmedlingen det samordnande ansvaret.

På så sätt tror ministern att nyanlända kommer att få samma möjligheter oavsett vilken kommun de hamnar i.

söndag 23 maj 2010

Stora skillnader i arbetslöshet mellan olika grupper i Finland

Yle.Fi berättar om statistik från Finlands Statistikcentral som redogör för arbetslösheten i olika invandringsgrupper.

Significant differences exist in the employment situation for immigrants of different nationalities in Finland. The highest rates of unemployment are found among Somalis, Iraqis and Afghans who arrived as refugees. Annika Forsander, who is Director of Immigration Affairs for the City of Helsinki, is especially critical of employer discrimination against Somalis.

lördag 22 maj 2010

Slutbetänkande om samhällsorientering

I torsdags överlämnades ett slutbetänkande om samhällsorientering för nyanlända till Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. I slutbetänkandet Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet (SOU 2010:37) utreds om de nyanlända som inte omfattas av etableringslagen ska erbjudas samhällsorientering.

Utredaren Erik Amnå skrev samma dag en debattartikel på DN-debatt.

En kurs i samhällsorientering för alla nyanlända i Sverige ger dem bättre chans till delaktighet och jämlikhet. Utan kunskap om samhällets grundläggande värderingar saknas en viktig förutsättning för att kunna leva och verka i Sverige. Statens skyldighet bör vara att tillhandahålla samhällsorientering som tar fasta på tre kunskapsområden – värden (de konstitutionella grundvalarna), välfärds­staten (de offentliga institutionerna) och vardagslivet (praktiskt tillämpad kännedom om hur välfärdsstaten fungerar). Kommunerna bör erbjuda varje nyanländ person minst 60 timmars utbildning.

Utredaren har i delbetänkandet Sverige för nyanlända - Värden, välfärdsstat, vardagsliv (SOU 2010:16) tidigare föreslagit en reglering av den samhällsorientering som ska erbjudas alla nyanlända som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta en snabb etablering och främja en ökad delaktighet i samhället.

fredag 21 maj 2010

Hur liberala är medborgarskapstest?

Nu har EUDO Citizenship Observatory sammanställt debatten om hur liberala medborgarskapstest är i ett arbetspapper: How Liberal are citizenship tests?.

This working paper collects the contributions to a EUDO-CITIZENSHIP forum debate on whether such tests can be defended from a liberal perspective. The question: ‘How liberal are citizenship tests?’ can be interpreted in two ways: as a question whether applicants for naturalisation should be tested at all, or as a question about specific modes, contents and consequences of such tests that may make them either liberal or illiberal. In his kickoff contribution, Christian Joppke suggests an answer in line with the second interpretation by focusing on modes and contents. In his view, citizenship tests are defensible if applicants have reasonable opportunities to prepare for them and if questions are not inquisitive about individuals values and beliefs. Other authors claim instead that the most problematic feature of citizenship tests is the intention or effect of raising hurdles for naturalisation among long-term resident immigrants. Joseph Carens defends the view that ‘the most liberal citizenship test is none at all’. Ten authors have contributed to this lively and controversial debate, which concludes with a rejoinder by Christian Joppke.

torsdag 20 maj 2010

Tips om nya rapporter

Allt fler studenter med utländsk bakgrund på högskolan

SCB har publicerat sin årliga redovisning om studenter med utländsk bakgrund på universitet och högskolor.

Andelen studenter med utländsk bakgrund fortsätter att öka. Läsåret 2008/09 utgjorde de 18 procent av högskolenybörjarna. Men det är stora skillnader mellan olika invandrargrupper.

Ny studie från tankesmedjan Fores om svenska kommuners behov av invandring

I studien menar FORES att sveriges kommuner måste arbeta mer aktivt för att locka invandrare till sig. Annars urholkas befolkningsunderlaget för mycket för att välfärd och offentlig service kan upprätthållas.

-I den debatt som idag florerar i kölvattnet av krisen och främlingsfientliga partiers framfart, sprids myten att ökad invandring leder till högre arbetslöshet och mer av sociala utgifter. Vår studie visar att så är inte verkligheten. Kommuner och regioner som har hög grad av invandring och lyckas med integrationen, har högre tillväxt än de som inte attraherar invandrare, säger Martin Ådahl, chef för FORES.

måndag 10 maj 2010

Sverige snart ensam om att inte ha språktest för medborgarskap

Belgien och Sverige har länge varit de enda två länderna inom EU och OECD som inte har haft någon form av (språk/integrations)krav för medborgarskap. Nu är Belgien på väg att införa språkkrav. Dock har deras regeringskris tillfälligt? fördröjt ett beslut.

On 9 April 2010, the Federal Government adopted a Bill aimed at tightening the conditions of access to Belgium citizenship.

Under the terms of the Bill, only foreigners holding a residence permit of unlimited duration are entitled to apply for Belgian citizenship.

There have been cases of Belgian nationality being granted to foreigners with merely a temporary right of residence, including low-grade staff members of diplomatic representations.

Moreover, candidates who have so far to prove three years of lawful residence will, in future, be required to complete five years of residence before being eligible to apply.

Candidates will also have to demonstrate their willingness to integrate into Belgian society and provide proof of knowledge of one of the three national languages, namely French, Dutch or German.

In addition, children born in Belgium to foreign parents are only entitled to Belgian citizenship upon reaching the age of 18 if they can prove three years of residence, instead of one year at present.

torsdag 6 maj 2010

Ny statistik: asylansökningar i Europa

Eurostat har publicerat ny statistik om antalet asylansökningar i Europa.

In 2009, the highest number of applicants were registered in France (47 600 applicants) followed by Germany (31 800), the United Kingdom3 (30 300), Sweden (24 200), Belgium (21 600), Italy (17 500), the Netherlands (16 100), Greece (15 900) and Austria (15 800).

When compared with the population of each Member State, the highest rates of applicants registered were recorded in Malta (5 800 applicants per million inhabitants), Cyprus4 (3 300), Sweden (2 600), Belgium (2 000) and Austria (1 900).

tisdag 4 maj 2010

Så blir integrationen framgångsrik

Zubaida Haque har för tankesmedjan Runnymedes räkning undersökt vad det finns för framgångsfaktorer när det gäller invandrares integration (Zubaida Haque, 2010, What Works With Integrating New Migrants? Lessons from International Best Practice, Runnymede). Zubaida lyfter särskilt fram vikten av språkkunskaper, arbete och hög utbildning. Dessutom spelar det stor roll vilket skäl personen har för att invandra (grund för bosättning).

From the review it is apparent that the two strongest predictors of integration success (i.e. in terms of having a broad impact across social and economic integration) are employment and native language acquisition.

Also OECD evidence … showed that focusing on highly-skilled migrants substantially increases the chances of labour market (and social) integration.

Research across the OECD also clearly showed that the type of visa a person enters on has a much stronger influence on long-term employment outcomes than any other factor (including language proficiency). This is the case in almost all countries, even after taking into account educational attainment and socio-demographic characteristics.

måndag 3 maj 2010

Migrationsinfo - Ny hemsida om invandring och integration

Idag lanserar tankesmedjan FORES Migrationsinfo.se.

Syftet med sidan är att samla information om invandring och integration och på så sätt bidra till att öka kunskapsnivån om invandring och slå hål på de myter som ibland hörs i debatten. Den information som finns på sidan berör många olika delar av samhällslivet. Under varje tema presenteras jämförelser mellan utrikes och inrikes födda, forskning av invandringens effekter och paralleller med internationell statistik.

onsdag 28 april 2010

Kenan Malik om att vara en riktig muslim

Kenan Malik har skrivit ett långt intressant och tankeväckande inlägg i Eurozine om islam och Europa i ljuset av konflikterna kring muhammed-karikatyrerna.

A media reliant on scandal has colluded with self-promoting but marginal Muslim clerics to create a cycle of self-reinforcing myths around the Mohammed cartoons, writes Kenan Malik. The fear of causing offence has helped undermine progressive trends in Islam and strengthened the hand of religious bigots.

tisdag 27 april 2010

Ny lag om invandring och integration snart beslutad i Danmark

Folketinget i Danmark behandlar just nu den nya invandrings- och integrationslag som bygger på ett avtal mellan regeringen och Dansk Folkeparti. Lagförslagen betonar det enskilda ansvaret för integrationen och innebär en starkare koppling mellan migrations- och integrationspolitiken.

Läs mer om lagförslagen här.

”Det er banebrydende lovgivning, som vi kommer med i dag. Det er første gang, at vi nu har en sammenhæng mellem udlændinge- og integrationslovene”, sagde integrationsministeren fra Folketingets talerstol under behandlingen og fortsatte:

”Med lovforslagene vender vi op og ned på integrationsloven. Det er grundlæggende vigtigt for regeringen. At vi forventer, at hver enkelt borger skal bidrage til samfundet. Og at man tager udgangspunkt i, hvad den enkelte kan, og ikke hvad den enkelte ikke kan. Det er de tanker, som ligger til grund.”


Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech säger vidare:

- Det er naturligt for venstrefolk at prioritere det personlige ansvar og belønne den, der virkelig gør en indsats. Det tiltaler venstrefolk, at ansvaret for integrationen ligger hos den enkelte selv - naturligvis forudsat at stat og kommune stiller de fornødne tilbud til rådighed, siger integrationsminister Birthe Rønn Hornbech til altinget.dk.

måndag 26 april 2010

Forskare: så utformas liberala integrationstest

Artikeln Illiberal Liberalism: Cultural Restrictions on Migration and Access to Citizenship in Europe av Liav Orgad undersöker förekomsten av olika former av integrationskrav i Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Danmark för att få invandra och bli medborgare. Orgad menar att många av testen strider mot liberala principer och föreslår hur andra typer av tester bör utfomas. Hela artikeln kan laddas ner här.

This article addresses a simple but important and understudied question: Is culture a legitimate criterion for regulating migration and access to citizenship? While focusing on France, Germany, the Netherlands, the United Kingdom and Denmark, I describe how these states embrace illiberal migration policies which violate the same values they seek to protect. I then construct a two-stage set of immigration-regulation principles: In the first stage, immigrants would have to accept some structural liberal-democratic principles as a prerequisite for admission; these principles are not culturally-oriented but constitute a system of rules governing human behavior in liberal democracies. In the second stage, as part of the naturalization process, immigrants would have to recognize and respect some constitutional principles essential for obtaining citizenship of a specific state. I call this concept 'National Constitutionalism'. As the American debate on immigrant integration policy comes at a decisive moment, the European experience has some important lessons for U.S. policymakers.

måndag 19 april 2010

EU-ministerkonferens om integration

I förra veckan hölls en EU-ministerkonferens om integrationspolitik i Zaragoza. Där presenterades bl.a. den tredje utgåvan av Handbok om integration för politiska beslutsfattare och praktiskt verksamma på området och EU-kommissionens rapport som beskriver utvecklingen av det EU-gemensamma integrationsarbetet. Kommissionär Cecilia Malmström berättade vid mötet att Kommissionen år 2011 kommer att presentera en mer omfattande strategi för integration.

onsdag 14 april 2010

Ny avhandling om integration

Lena Grip har lagt fram avhandlingen Likhetens rum - olikhetens praktik: om produktion av integration i fyra svenska kommuner vid Karlstads universitet. Den går att hämta hem som pdf här. Så här presenteras avhandlingen på Karlstad Universitets hemsida.

Fyra medelstora svenska kommuner har valts ut för att studera hur integrationsarbetet genomförs. Intervjuer har gjorts med politiker, tjänstemän och invandrade kvinnor, liksom studier av olika integrationspolitiska dokument. I Likhetens rum - olikhetens praktik diskuteras föreställningar om likhet och olikhet utifrån genus och etnicitet i ett tänkt svenskt rum. Integrationspolitiken och praktiken som den hittills fungerat bygger på en paradox utifrån att integrationspolitiken konstrueras utifrån en önskad ökad likhet samtidigt som antaganden om olikhet är en utgångspunkt för politikens strävanden.

I de fyra undersökta kommunerna är integrationsarbetet framför allt inriktat mot olika projekt för invandrade personer, med starkt fokus på arbetsmarknadsintroduktion. …

Det finns hos de intervjuade en uppfattad motsättning mellan att vara sig själv och integration. De invandrade kvinnorna får genom schablonen inte rätt till sin egen identitet, de förväntas vara något annat än de är och de delar som motsäger schablonen förblir ignorerade eller osedda. Flera föreningsaktiva beskriver det som att valet står mellan att anpassa sig eller att behålla sin kultur. Att vara sig själv och ändå accepteras och släppas in i samhället verkar utifrån intervjuerna med kvinnor i föreningarna inte ses som en möjlig väg.

tisdag 13 april 2010

Fokus: Hylte bäst på integration

Årets integrationsranking från Fokus hamnade så mycket i mediaskugga att till och med jag missade händelsen. Hylte är året vinnare. Topp 10 ser ut som följer:

1. Hylte
2. Uppvidinge
3. Salem
4. Vaggeryd
5. Trosa
6. Älmhult
7. Eksjö
8. Oskarshamn
9. Gnosjö
10. Upplands Bro

Min födelse- och uppväxtkommun, Tomelilla, placerar sig tredje sist på rankingen, strax före Vilhelmina och Askersund. Vad ska man tro egentligen? Så sent som i augusti 2009 lyftes Tomelilla fram som förebild i integrationsfrågor. Kanske rusar de uppåt i nästa års ranking?

Läs mer: Om hur rankingen gjordes, om storstäderna i rankingen och nedslag i Salem och Trosa.

måndag 12 april 2010

Axess nr 3, 2010 om integration

Idag damp det nya numret av Axess ner genom brevinkastet. Som vanligt är den späckad med intressant läsning, varav en hel del finns att läsa på Axess hemsida. Bland annat kommer två stridbara personer till tals: Lars Vilks och Ayaan Hirsi Ali. Så här presenterar chefredaktören Johan Lundberg det nya numret.

I detta nummer av Axess fokuserar vi på frågan om integration: på de utmaningar som möten mellan företrädare för olika kulturer ställer på de politiska partierna och på det svenska politiska systemet. Hur ska vi hantera enfrågepartier och populistiska rörelser i Sverige? Och hur ska vi hantera de underförstådda krav som på sistone riktats mot vissa grundläggande rättigheter i det svenska samhället, liksom i den västerländska kulturen i stort? Bör vissa frågor och problemställningar undvikas på grund av att vissa befolkningsgrupper känner sig kränkta när deras religion ifrågasätts, kritiseras eller hädas?

lördag 10 april 2010

Internationella nyheter och lästips

Irakiska flyktingar har svårt att klara sig i USA. Los Angeles Times har undersökt situationen för de tusentals irakier som bosatt sig i El Cajon, LA, sedan kriget i Irak.

Den finska regeringen föreslår laboratorietest för att avgöra ensamkommande ungdomars ålder.

Australien har sedan 1996 en kvot på antalet flyktingar och anhöriga som tas emot varje år. Nu när antalet asylsökande ökar innebär det att färre får tillåtelse att återförenas med sin familj.

Studier i Kanada visar att invandrare har svårt att tillvarata sin akademiska kompetens och få tillträde till vård.

En avhandling i Nederländerna av Jan van de Beek menar att invandringen kostar landet stora summor och undersöker varför det verkar vara tabu att prata om det.

fredag 9 april 2010

Flyktingreform i Kanada

Regeringen i Kanada har beslutat om att reformera flyktingpolitiken. I dag tar det i genomsnitt 19 månader innan en asylansökan kommer upp till prövning och upp till fyra och ett halvt år innan personer som fått avslag på asylansökan kan utvisas.

Legislation to improve Canada’s asylum system, deliver quicker decisions on asylum claims and provide faster protection to those in need was introduced today by Citizenship, Immigration and Multiculturalism Minister Jason Kenney.

“This balanced reform would both increase support for refugees in need of protection and discourage many of the unfounded asylum claims that burden our system,” said Minister Kenney. “These changes would result in faster protection for those who need our help and quicker removals of those who do not.”


Läs minister Jason Kenneys tal om reformen samt kommentarer om reformen i The Gazette * 2, CBC News och CTV Montreal.

måndag 5 april 2010

Hur går det för olika kategorier invandrare i Nordamerika?

Tre nya studier som undersöker hur det går för olika kategorier invandrare i USA och Kanada.

Jennifer Hunt, 2010, Which Immigrants Are Most Innovative and Entrepreneurial? Distinctions by Entry Visa, IZA DP No. 4745

Using the 2003 National Survey of College Graduates, I examine how immigrants perform relative to natives in activities likely to increase U.S. productivity, according to the type of visa on which they first entered the United States. Immigrants who first entered on a student/trainee visa or a temporary work visa have a large advantage over natives in wages, patenting, commercializing or licensing patents, and publishing. In general, this advantage is explained by immigrants’ higher education and field of study, but this is not the case for publishing, and immigrants are more likely to start companies than natives with similar education. Immigrants without U.S. education and who arrived at older ages suffer a wage handicap, which offsets savings to the United States from their having completed more education abroad. Immigrants who entered with legal permanent residence do not outperform natives for any of the outcomes considered.

Valerie Preston, Nina Damsbaek, Philip Kelly, Maryse Lemoine, Lucia Lo, John Shields, Steven Tufts, 2010, How do gender and country of birth affect labour market outcomes for immigrants?

• Immigrant men and women have lower annual earnings than their Canadian-born counterparts.
• Average earnings increase the longer immigrants have been in Canada. There is a large gap in annual income increases with more recent periods of immigration, for both sexes and for most countries of origin.
• Immigrant annual earnings vary among countries of origin. Immigrants from Hong Kong and Guyana have the highest earnings among immigrants; immigrants from Pakistan and China have the lowest annual earnings among immigrants.
• Immigrant men and women have higher unemployment rates than Canadian-born men and women.
• Unemployment rates tend to increase with more recent periods of immigration; the participation rate remains stable across periods of immigration.
• The unemployment and participation rates for immigrants vary by country of birth.John Shields, Mai Phan, Fang Yang, Philip Kelly, Maryse Lemoine, Lucia Lo, Valerie Preston, Steven Tufts, 2010, Do immigrant class and gender affect labour market outcomes for immigrants?

• Principal applicants in the skilled worker category, both men and women, had better labour outcomes than immigrants who entered under other immigration classes. They were more likely to be employed, and be working in their area of training/education, had taken less time to find their first job, had shorter jobless spells and earned more than other groups.
• Refugees, both men and women, faced more difficulties even four years after arrival. They were more likely to have high unemployment rates, more jobless spells, longer time taken to secure their first job in Canada, and lower earnings.
• Immigrant men had overall better labour outcomes than immigrant women, including higher labour force participation rates.
• Within their first four years in Canada, all immigrants had higher unemployment rates than the working population as a whole, regardless of immigration class.

söndag 4 april 2010

Hälsa bland nyanlända irakier

Det har kommit två nya studier om nyanländas (irakiers) hälsa från Malmö Högskola.

Achraf Daryani, 2010, Olika villkor – olika hälsa: Hälsan bland irakier folkbokförda i Malmö 2005-2007

Tydliga skillnader i hälsa ses mellan den beskrivna målgruppen nyanlända irakier i Malmö och befolkningen i riket. När det gäller den undersökta gruppen ses ett allmänt sämre hälsotillstånd innefattande flertalet av de uppmätta hälsovariablerna.

Susanne Sundell Lecerof, 2010, Olika villkor – olika hälsa: Hälsan bland irakier i åtta av Sveriges län 2008

Trots den låga medelåldern är nyanlända irakiers hälsa sämre än den övriga befolkningens. Tidigare forskning belägger att denna ojämlikhet är betingad av sociala determinanter. Det finns också indikationer på att språkliga och kulturella barriärer försvårar migrantgruppers tillgång till information om hälsa och om hälso- och sjukvården, och därmed deras uppnående av bättre hälsa.

lördag 3 april 2010

Debatten om medborgarskapstest avslutad

Christian Joppke har nyligen avslutat den mycket intressanta akademiska debatten om medborgarskapstest som går att läsa på EUDO Citizenship. Drygt tio forskare, många av dem profilerade, har sagt sitt om hur ett liberalt medborgarskapstest bör utformas. Bland deras argumentation finner man en rad ståndpunkter som är intressanta för alla som vill ladda med argument inför en motsvarande svensk debatt.

I argued that, in principle, there is nothing objectionable to the new citizenship tests in Europe (even though I would not go as far as Amanda Koppenfels, who thinks they could turn Europe into US-style “countries of immigrants” –that’s a bit too much to expect of a trifle). The threshold of the illiberal is reached when (a) beliefs (and not just knowledge) are tested, but also when (b) behavioral virtuosity is imposed as condition for naturalization. Interestingly, no commentator said anything about (b), perhaps because the British concept of “active citizenship” is no requirement (yet?) and has not (yet?) been followed up elsewhere. Overall, I held, “the devil is in the detail”, and a context-sensitive analysis of the contents and modalities of citizenship tests is required to assess their “reasonableness” (the apposite term suggested by Randall Hansen in lieu of the overstretched “liberalism”).

fredag 2 april 2010

Om Geert Wilders och hans frihetspart

Sign and Sight har översatt en artikel från tyska av Hans Maarten van den Brink om Geert Wilders och hans framgångar i Nederländerna: Compromise, consensus and knee-capping.

His views do not follow the usual scheme of left and right. A self-proclaimed admirer of Ariel Sharon and Margaret Thatcher, Wilders is also taking on the world banks, the liberalisation of the job market and the rising retirement age. He wants to close borders, disputes EU jurisdictions, and believes (like the Social Democrats) that the Netherlands has done enough in Afghanistan. At the same time, he tirelessly beats a drum for universal human rights, particularly for women and homosexuals. He believes Dutch culture should be protected from foreign influence and that cultural and welfare subsides should be axed, and more state money handed out to pensioners, animals, the disabled and the police.

torsdag 1 april 2010

Paul Berman om de intellektuellas svek

Ron Rosenbaum skriver i The Slate om Paul Bermans nya bok The Flight of the Intellectuals, en bok som gör upp med intellektuella som Ian Buruma och Timothy Garton Ash.

In The Flight of the Intellectuals, Berman contrasts the way intellectuals have treated Hirsi Ali—with ostensible support, in the abstract, but condescension, disdain, and nitpicking criticism in all the best intellectual venues—with the way they and others rallied unequivocally to the support of Salman Rushdie in 1989 over the Satanic Verses fatwa.

"Buruma and Garton Ash had lost the ability to make the most elementary of distinctions … they could no longer tell a fanatical murderer from a rational debater" like Hirsi Ali.

söndag 28 mars 2010

Tips på läsning

Quebeck lagstiftar om religionens gränser
Efter många uppmärksammade fall där kvinnor som bär niqab nekats service tydliggör nu politikerna i Quebeck, Kanada, vad som gäller genom lagstiftning.

Bill 94, tabled by Quebec Justice Minister Kathleen Weil, lays out the accommodations public institutions can make to employees or to the public.

The proposed legislation defines a reasonable request as one that does not create any undue hardship or expense for the state. For example, a woman who insists on being served by a female civil servant for religious reasons would have to wait in line until one was available.


Bättre i Sverige än i Kanada
Mer om Kanada. Sydsvenskan har intervjuat gästforskaren Daniel Hiebert.

Finns det något område där du ser att invandrare har det lättare i Sverige än i Kanada?

– Ja, bostäder! Tillgången på anständiga bostäder för nyanlända invandrare är mycket bättre i Sverige. I Chinatown i Vancouver får folk tränga ihop sig i små rum där det droppar vatten från taket, det är mögel i väggarna och fullt med kackerlackor och sänglöss. Tro mig, det är mycket värre än här i Sverige.


Religion - igen
Dagens Juridik har träffat Mosa Sayed, juris doktor, som menar att lagstiftning bör anpassas till en individs religiösa uppfattning och kulturella tillhörighet.

I DN pågår en stor debatt om Lars Vilks, religion och yttrandefrihet. Där kommer bland annat Lars Vilks till tals.

En kulturskapare som gått omvänd väg, från gullegris till illa omtyckt islamist, är Mohamed Omar. SvD berättar hur det gick till.

Till sist
Sydsvenskan om integrationspolitik i Sverige och Danmark. Moderaterna tar efter Norge och vill starta barnhem i hemländerna för ensamkommande ungdomar.

torsdag 18 mars 2010

Internationella nyheter

Kanada
Personer som vill arbetskraftsinvandra till Kanada måste nu bevisa sina kunskaper i engelska eller franska.

“The language requirements themselves have not changed. But beginning April 10, 2010, prospective immigrants will be required to prove their English and French language abilities at the time they apply.

Previously, applicants were able to provide a written submission to a visa offer to prove their language capabilities, despite the fact that these submissions were not always a clear indicator of their ability.


Frankrike
Frankrike närmar sig ett förbud mot burka. BBC News rapporterar från Frankrike.

France could become the first country in Europe to ban the burka. A draft law submitted to the French parliament would make it illegal for a woman to cover her face in public spaces such as hospitals and trains. But the proposal has divided the country's five million-strong Muslim community.

Finland
Integrationsforskare hotade i Finland.

Finnish researchers into issues related to immigration have increasingly become victims of online threats against themselves and their families. Some of them have withdrawn from public discussions rather than face the intimidation.

University of Helsinki Chancellor Ilkka Niiniluoto does not know of a time when the Finnish scientific community had faced such attacks. “It could be compared with situations in history such as the Soviet Union of the time of Stalin, or when Galileo Galilei was victimised by the Inquisition”, he says.

onsdag 17 mars 2010

Ännu svårare att få komma till och stanna i Danmark

Den danska regeringen och stödpartiet Dansk Folkeparti har ingått ett avtal om integrations- och migrationspolitik.

Några av delarna är:

* Väl integrerade invandrare skall ges möjlighet att få permanent uppehållstillstånd efter fyra år i landet till skillnad från efter sju år som tidigare.
* Flyktingar som reser på semester till sitt ’hemland’ utan tillåtelse kan få sitt uppehållstillstånd indraget i tio år.
* För familjeinvandring/återförening skall den personen som bor i Danmark ha varit självförsörjande i minst tre år, jämfört med dagens ett år.
* Invandrare får rösta i regional- och kommunalval efter fyra år, jämfört med dagens tre år.
* Vid fängelsedom på ett och ett halvt år eller mer kan man inte ges permanent uppehållstillstånd.
* Asylsökande som får avslag och inte reser ut frivilligt ges inreseförbud i Danmark.

Hela avtalet kan läsas på Integrationsministeriets hemsida. Läs också om förslagen och reaktionerna på förslagen i Politiken.dk.

tisdag 16 mars 2010

I brist på inspiration

Det har inte dykt upp något kul att skriva om den senaste tiden så jag nöjer mig med att tipsa om om några integrationsrelaterade artiklar.

Dagen rapporterar från Folkpartiets riksmöte.

Nyamko Sabuni ger ... den opinionsbildande eliten, politiker och media, skulden för att debatten om integrationspolitik inte hörs mer.

- Där tillskrivs människor motiv som smutsar ner en, och därför låter man hellre bli att säga något. Men det behövs. Vi måste prata om hur vi skapar det här tältet som alla ska rymmas i.

Jämsställdhetsministern nämner kvinnors rätt, hon nämner homosexuellas rätt att inte bara få känna vad de vill utan också visa sin kärlek och så nämner hon hat mot minoriteter och betonar att vi inte får blunda för att det finns.

Men diskussionen ska inte ske utan ramar.

- Det är viktigt att skilja på värdegrund och värderingar. Värderingar kan skifta, men vi har respekt för samma värdegrund som faktiskt utgår från vår grundlag, säger Nyamko Sabuni.

Jasemko Selimkovic är rädd för mångkulturism som polisk ideologi eftersom han menar att den cementerar våra identiteter.

- Eftersom den uppmuntrar till skillnader blir de mest hårdföra representanterna de "rätta".

Han menar att det är så som extrema islamister har blivit muslimernas språkrör.

- I stället har den stora massan väletablerade, sekulariserade, muslimerna blivit de avvikande.


I Dagens Juridik pratar de om "handskakningsdomen" med Arbetsförmedlingens ombud Åsa Erlandsson och DO:s Katri Linna.

Arbetsförmedlingens ombud Åsa Erlandsson riktar kritik mot DO:s hantering av det så kallade handskakningsmålet. - Vad väger tyngst, diskriminering på grund av religion eller diskriminering på grund av kön?

- DO har genom att stämma i målet visat att den muslimske mannens intresse går före kvinnans intresse av att inte bli kränkt. Det skulle vara intressant att få veta hur DO tänker. Hur ska DO göra nästa gång ett sådant här ärende dyker upp? Vad väger tyngst, diskriminering på grund av religion eller på grund av kön?

måndag 15 mars 2010

Billström och Marteus

I förra veckan skrevs två inlägg som är värda att lyfta fram. Ann-Charlotte Marteus på Expressen vill lägga ner Integrations- och Jämställdhetsdepartementet.

...att Sverige har en särskild minister som ständigt uttalar sig om icke-svenskars oförmåga att komma in i "det svenska samhället" förstärker föreställningen att invandrare inte riktigt befinner sig i Sverige. Invandrarförorten blir ett väntrum, en skärseld där de icke-svenska själarna ska rena sig så att de kan inträda i de saligas tillstånd, i Paradiset Sverige.

Om Maria Larsson uttalade sig om alla missbruksfrågor, Ask om alla rättsliga frågor, Littorin om alla arbetsmarknadsfrågor - om integrationspolitiken, kort sagt, "mainstreamades" på departementen, skulle dynamiken förändras.

Vi har inte särskilt mycket att förlora. Lägg ner integrationsdepartementet. Integrera integrationspolitiken.


Migrationsminister Tobias Billström vill genom en debattartikel i Sydvenskan uppmärksamma att riksdagen den 10 mars fattade beslut om krav på egen försörjning och bostad av tillräcklig storlek och standard vid anhöriginvandring. Reformen förbättrar möjligheterna till integration, skriver migrationsminister Tobias Billström.

De som anhöriginvandrar gör det till en familjemedlem som har fått asyl i Sverige. Enligt lagens mening är de inte på flykt, utan har som syfte med sin resa att återförenas med en familjemedlem. Är man inte på flykt är det rimligt att den man kommer till har ordnat en bostad och har en arbetsinkomst att leva på. Det är inte rimligt att svenska skattebetalare skall ställa upp och ordna bostad och försörjning för personer som kommit till Sverige utan skyddsbehov.

söndag 14 mars 2010

Riksdagsdebatt om ny politik för nyanlända invandrare

På onsdag debatterar och beslutar riksdagen om en ny politik för nyanlända invandrare. Ni som vill förbereda er för debatten kan ta del av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU7.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till nya regler som ska göra det lättare för nyanlända invandrare att snabbare komma in i samhället och komma i arbete. I dag har kommunerna hand om introduktionen av nyanlända, och den skiljer sig i olika delar av landet. Det tar lång tid för nyanlända att komma i arbete. Från den 1 december 2010 tar Arbetsförmedlingen över kommunernas ansvar för att samordna introduktionen. Kommunerna ska även i fortsättningen ha hand om sådant som bostadsförsörjning, svenskundervisning för invandrare (sfi) och insatser för barn och ungdomar.

Direkt efter att den nyanlände har fått uppehållstillstånd ska Arbetsförmedlingen genomföra ett etableringssamtal med honom eller henne. Syftet är att matcha den nyanländes kompetens med en lämplig bosättningskommun. Arbetsförmedlingen ska därefter upprätta en individuell plan med insatser för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering. Det kallas en etableringsplan, och den ska minst innehålla sfi, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser. En så kallad etableringslots ska hjälpa den nyanlände att hitta ett arbete.

Etableringslotsen, som kan vara exempelvis ett företag, en ideell förening eller en branschorganisation, arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Den nyanlände ska själv kunna välja lots genom ett valfrihetssystem.

Nyanlända som deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan ska ha rätt till etableringsersättning. Arbetsförmedlingen kommer att besluta om ersättningen. Kommunerna kommer inte längre att betala ut introduktionsersättning.

onsdag 10 mars 2010

54,5 procent klarade det danska medborgarskapstestet

Danmark har bland de hårdaste kraven i Europa för att bli medborgare. Utöver de formella kraven på vistelsetid och självförsörjning verkar dessutom medborgarskapstestet vara svårt. Endast 55 procent fick godkänt vid det senaste provtillfället i december 2009. Vid förra provtillfället fick 42 procent godkänt.

tisdag 9 mars 2010

Filmen som ska förbereda invandrare för ett liv i Danmark

I Sverige kan vi se fram emot att vissa nyanlända invandrare erbjuds 60 timmars samhällsorientering. I Danmark duger inte sådana insatser. Där måste den som vill invandra som anhörig inte bara delta i en liknande utbildning, utan också klara av ett språk- och kunskapstest. Det s.k. invandringstestet kommer att införas under 2010.

Indvandringsprøven, der består af en prøve i dansk og en prøve i viden om Danmark og det danske samfund, skal styrke den enkelte udlændings muligheder for en vellykket og hurtig integration i Danmark.

Udlændinge, der tilmelder sig indvandringsprøven, vil få mulighed for at forberede sig. Det bliver således muligt at rekvirere en forberedelsespakke med blandt andet eksempler på sprogprøven og undervisningsfilmen 'Et liv i Danmark', der kan bruges som forberedelse til indvandringsprøvens vidensprøve.


Nu kan man se på de filmer som presenterar Danmark, 17 delar på 18 språk, här.

måndag 8 mars 2010

Utredningen om samhällsorienteringen är presenterad

Den 4:e mars presenterade regeringens utredare Erik Amnå sitt förslag om samhällsorientering för nyanlända invandrare.

Förslaget innebär i korthet att varje nyanländ person ska erbjudas minst 60 timmars samhällsorientering. De 60 timmarna ska ses som en gemensam bas, som kompletteras genom insatser från kommunen själv, landstinget eller statliga myndigheter i enlighet med annan reglering. Samhällsorienteringen ska inledas så snart som möjligt efter beviljat uppehållstillstånd och i normalfallet vara avslutad när det första etableringsåret är till ända.

Förslaget har tagits emot väl. Expressens ledarsida tycker att det är ett vettigt förslag.

Amnås perspektiv är de nyanländas rättigheter. Och det genomsyras av Demokratiutredningens medborgarideal: samhällsorienteringen ska "skapa förutsättningar för delaktighet" i samhället. "Politisk jämlikhet" är det yttersta målet.

Bland det som ska läras ut finns således det politiska systemet och förvaltningen, arbets- och bostadsmarknad, skola-vård-omsorg, familjerätt, jämställdhet, barnens rättigheter, demokratiska fri- och rättigheter och allt möjligt annat som svenska skolelever tragglar på SO-timmarna.

Vad gäller utlärandet av de "svenska värderingar" som har blivit så populära att dryfta sedan Sverige blev ett invandrarland, inte minst bland folkpartister, håller sig Amnå klokt och formalistiskt till vår konstitution. I regeringsformens första kapitel listas ju de värden som Sverige omfamnar: alla människors lika värde, jämlikhet, frihet, välfärd, antidiskriminering, minoritetsrättigheter, demokratiska idéers överhöghet. Kort sagt, demokratins vackra greatest hits. Dessa ska de nyanlända orienteras i - och många kommer förstås att känna igen sig. Detta är värden som brukar kallas universella (av västerlänningar) och som återfinns bland annat i FN-konventioner och -stadgar.


Skånska Dagbladet är också positiv till förslaget.

Förslaget motsvarar ett starkt behov. Erfarenheten visar att nyanlända invandrare har svårt att orientera sig i det svenska samhället och känna till både rättigheter och skyldigheter som svenskar fått lära sig sedan barnsben. Rätt genomfört kan ett sådant 60-timmarsprogram med samhällsorientering ge invandrare en bättre start i det nya landet och underlätta integrationen. Den statliga utredaren har på ett skickligt sätt fört bort frågan om det svenska kulturarvet och svenska traditioner.

Det viktiga för människor som kommer hit och vill leva i Sverige är inte att de känner till Bellman och Midsommarfirande. Däremot är det viktigt förmedla demokratiska värderingar, en modern och jämställd människosyn, tolerans mot minoritetsgrupper och kunskap om innehållet i lagar som styr människors vardagsliv.


Kristianstadsbladet ser ett behov av samhällsorientering, men betonar att jobb är det viktigaste.

Samhällsundervisning är inte en orimlig tanke. Tvärtom kan det spara mycket osäkerhet och problem om man som nyanländ känner till hur man skaffar ett bankkonto eller går med i facket. Eller hur ett utvecklingssamtal går till. Amnå berättar att många föräldrar blir oroliga när de kallas till barnens skola för utvecklingssamtal: "Vad har barnet ställt till med?"

Men alla kan säkert räkna upp människor som inte alls behöver någon samhällsundervisning. Personer som genast får ett jobb behöver sällan någon medborgarkunskap. Hon eller han kan säkert snappa upp det mesta om fackets betydelse och roll på arbetsplatsen eller fråga en kollega vad ett utvecklingssamtal egentligen innebär. Och det är just det som är det relevanta här.


Ingrid Runsten på Helsingborgs Dagblad betonar också arbetslinjen och är lättad över att utbildningen inte ställs som krav för medborgarskap.

För som alla vet, ett arbete är den bästa vägen till integration. Därför är de viktigaste åtgärderna de som underlättar för invandrare att komma ut på arbetsmarknaden. Det är också tanken bakom den etableringslag som väntas börja gälla i slutet av året och där arbetslivsintroduktion poängteras. Ansvaret förs över från kommunerna till Arbetsförmedlingen, den nyanlände får en etableringslots och en individuell etableringsersättning. Att gå kursen i samhällsorientering är ett villkor för att få del av ersättningen. Så på det sättet är den naturligtvis "frivillig" med situationstecken. Men viktigt är att det inte finns någon koppling till krav för medborgarskap utan här handlar det om ett led i etableringen på arbetsmarknaden.

söndag 7 mars 2010

Mångkulturalism i Kanada (2)

Myndigheterna i Quebeck inför förbud att bära niqab i språkutbildningen.

The woman began taking a French course designed for immigrants at a Montreal college in February 2009 but she refused to remove her niqab while men were present.

The college was initially willing to accommodate her, but eventually balked as her demands escalated.

According to a report in Montreal's La Presse newspaper, she was allowed to give a presentation with her back to the class and asked men to move so they wouldn't face each other.

The breaking point occurred when the woman again refused to take off the niqab, though teachers had stressed it was essential they see her face to correct her enunciation and facial expressions.

In what appears to be a highly unusual move, provincial Immigration Minister Yolande James intervened. Officials from her department, acting with the minister's knowledge, met with the woman to discuss her options.

"The government has specific pedagogical objectives in its French courses," said James's spokesman, Luc Fortin. "We couldn't accept that these objectives, or the learning environment in the class, be compromised."

Mångkulturalism i Kanada (1)

Ibland tar sig den kanadensiska mångkulturalismen märkliga uttryck. Ett aktuellt exempel är franska språkets ställning i Quebeck. Språklagarna där tvingar barn till fransktalande och invandrare att gå i franskspråkiga skolor. Nu vill man täppa till de undantag som funnits vilket möjliggjort för resursstarka föräldrar att placera sina barn i engelskspråkiga privatskolor.

The government body overseeing the protection of the French language in Quebec is recommending that the province extend the strict provisions in the province's language law to non-subsidized private schools to limit immigrant access to English language schools or face “social deconstruction.”

The Conseil supérieur de la langue française recommended in a report released today that the National Assembly send a “clear signal” by voting unanimously for changes to the language law that reinforces French as the common language of instruction for all immigrants in order to preserve “social cohesion” and “linguistic peace” in the province.

torsdag 4 mars 2010

Kul skrivet om halal-hippies

Läs Pernilla Ouis roliga och tankvärda text Halal-hippiens paradoxer från senaste numret av Axess magasin. Där sätter hon fingret på de många paradoxer och motsägelser som förekommer i debatten om islam. Enbart ingressen lockar till läsning.

Debatten om islam är på många sätt märklig. Radikala personer stöder reaktionära prästvälden, och Sverigedemokraterna angriper islamister, som de egentligen har mycket gemensamt med.

onsdag 3 mars 2010

Storforum om integrationspolitik

Missa inte storforum om integrationspolitik på SVT Play. Här kommer alla partier till tals, utom Vänsterpartiet som inte ville vara med eftersom Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson deltog. Det är, som alltid, kul att lyssna på duktiga politiker som Luciano Astudillo (S) och Elisabeth Svantesson (M). Och debatten blir onekligen intressantare av att Sverigedemokraterna är med. Dessutom kommer andra debattörer till tals, t.ex Sakine Madon. Bland det roligaste var när Muharrem Demirok (C), kommunalråd i Linköping, var snabb att hålla med Sakine Madon om att skrota särskilda satsningar i "segregerade bostadsområden" för att strax därefter föreslå skattefria zoner i samma områden.

Newsweek om Europas problem med integrationen

Stefan Theil har skrivit en intressant artikel i Newsweek om invandring och integration i Europa.

Där beskrivs Europas problem att hantera migration och integration. Han jämför med en mer effektiv hantering i Nordamerika och Australien, vars migrationspolitik lockar betydligt fler högutbildade invandrare.

Theil efterlyser förändring inom tre områden för att förbättra integrationen av invandrare, varav Sverige nämns som förebild för den första:
1. Fördubbla insatserna för integration
2. Förändra invandrarpolitiken för att locka fler högutbildade
3. Minska bidragsberoendet, möjligtvis genom att begränsa invandrares tillgång till välfärdssystemen

A smart policy would redouble integration efforts, making sure the downturn doesn't cause Europe's minority populations to fall further behind. Sweden has been one of the few countries worldwide recently to increase spending on such programs, such as language and vocational training, and more states should follow its lead. Second, governments should shift immigration policies to make Europe more attractive to skilled migrants by opening the door in professions where shortages exist, by cutting red tape that makes it difficult to get foreign diplomas recognized, and by persuading more of the foreign students at European universities to stay. And third, governments should seek to decrease welfare dependency, possibly by limiting access by migrants.

tisdag 2 mars 2010

80 procent av alla städare i Stockholm är utrikes födda

SCB har publicerat ny yrkesstatistik för 2008.

Hotell- och kontorsstädare var 2008 det yrke, bland de tio största yrkena i Sverige, som hade störst andel utrikes födda, 41 procent. Storstadskommunerna hade ännu högre andelar. I Stockholm var 80 procent av hotell- och kontorsstädarna utrikes födda.

12 procent av samtliga anställda i åldrarna 16-64 var utrikes födda, samtidigt som andelen utrikes födda i befolkningen som helhet var 16 procent. I storstadskommunerna fanns en något större andel utrikes födda än i hela landet. I Stockholm och Malmö var 18 procent av de anställda i åldrarna 16-64 år utrikes födda, i Göteborg var motsvarande siffra 16 procent.

Även inom yrken som undersköterskor, sjukvårdsbiträden, vårdbiträden, personliga assistenter och barnskötare var andelen utrikes födda större i storstadskommunerna än i riket.

Lägst andel bland de 10 största yrkena fanns i yrket företagssäljare där endast 6 procent av de anställda var utrikes födda.

Andra yrken, förutom de 10 största, med hög andel utrikes födda var koreografer och dansare, språkvetare, översättare och tolkar samt buss- och spårvagnsförare. Exempel på yrken med låg andel utrikes födda var militärer, flygledare, brandmän och poliser.

Diskrimineringstest i Tyskland

Allt fler länder genomför diskrimineringstester. Nu senast är det i Tyskland (Ethnic Discrimination in Germany’s Labour Market: A Field Experiment av Leo Kaas och Christian Manger).

Studien visar att personer med "turkiska" namn kallades till intervju för lärlingsplats mer sällan än personer med samma meriter med "tyska" namn. När positiva referenser lades till ansökan försvann skillnaderna. Diskrimineringen som förekommer är alltså statistisk diskriminering.

This paper studies ethnic discrimination in Germany’s labour market with a correspondence test. To each of 528 advertisements for student internships we send two similar applications, one with a Turkish-sounding and one with a German-sounding name. A German name raises the average probability of a callback by about 14 percent. Differential treatment is particularly strong and significant at smaller firms at which the applicant with the German name receives 24 percent more callbacks. Discrimination disappears when we restrict our sample to applications including reference letters which contain favourable information about the candidate’s personality. We interpret this finding as evidence for statistical discrimination.

fredag 26 februari 2010

Många missförstånd om vad religionsfriheten innebär

Reinhold Fahlbeck, professor em i juridik vid Lunds universitet, skriver ett viktigt inlägg om handskakningsdomen i SVD:s Under Strecket.

Vad inlägget visar är att många i Sverige har en felaktig uppfattning vad religionsfrihet egentligen innebär.

För det första bygger inte religionsfriheten på individers subjektiva åsikt. Vad som skyddas i europakonventionen bestäms av objektiva kriterier. Det är inte vad religiösa upplever sig behöva göra för att leva efter sin religion som skyddas av religionsfriheten. Det som skyddas är rätten att tro - att få utöva trons inre kärna. Begränsningar av religionsfriheten när det gäller manifestationer som är nära förknippade med trosuppfattning kan tillåtas enligt konventionen. Sedan finns det manifestationer som inte är nära förknippade med trosuppfattning. Sådana manifestationer faller helt utanför europakonventionens skydd av religionsfrihet. Att inte vilja skaka hand måste rimligen räknas som en manifestation som inte är nära förknippad med trosuppfattning eftersom det bara är en mindre del av troende muslimer som inte kan skaka hand på grund av sin religion.

För det andra har religionsfriheten enligt konventionen två sidor: frihet till (positiv frihet) och frihet från (negativ frihet). Dessa friheter utgör en helhet där vardera sidan förfogar över hälften. Det innebär att varje form av utnyttjande av den positiva religionsfriheten måste vägas mot andras intresse av att slippa utsättas för religiösa manifestationer. Ytterområdet för den positiva religionsfriheten är sådana manifestationer som är nära förbundna med själva trosuppfattningen. Det som ligger utanför är inte skyddat och inkräktar därför på den negativa religionsfriheten.

Exakt vad som räknas som nära förbundet med själva trosuppfattningen lämnar jag till islamologer att diskutera, men att inte skaka hand faller knappast inom denna gräns. Det finns till och med domar i Europadomstolen som avgjort att förbud mot att bära slöja inte strider mot religionsfriheten. Därutöver: En överordnad synpunkt är enligt Europadomstolen att arbetsplatser inte är arenor för religiösa manifestationer. Om den negativa religionsfriheten åberopas kan religiösa manifestationer i huvudsak inte godtas.

Och så till Fahlbecks slutsats.

Slutsatsen blir sålunda att i det aktuella fallet någon religiös diskriminering rätteligen inte förekommit alls. Den muslimske mannens vägran att ta kvinnan i hand skyddas inte av den överordnade rättsliga normen i Europakonventionen.

torsdag 25 februari 2010

Om medborgarskapslagar i Danmark, Norge och Sverige

Arnfinn Haagensen Midtbøen har skrivit en bra översikt om medborgarskapslagstiftning i Danmark, Norge och Sverige: "Statsborgerrettslig revisjon og integrasjonspolitisk variasjon i de skandinaviske landene”. Där konstateras att Sverige idag har en av de mest liberala medborgarskapslagarna i Europa, medan Danmark har en av de mest restriktiva. Norge befinner sig mitt emellan sina skandinaviska grannländer.

onsdag 24 februari 2010

Avhandling om somalier i Sverige

För tillfället och under överskådlig tid kommer somalier att vara en av de största invandringsgrupperna till Sverige. Samtidigt visar statistiken att somalier har mycket svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. För att förstå somaliernas situation rekommenderar jag alla att läsa Charlotte Melanders avhandling från december 2009: Inom transnationella och lokala sociala världar: Om sociala stödutbyten och försörjningsstrategier bland svensksomalier.

Den försörjningsstrategi som varit särskilt utmärkande i mitt material är att söka sig till en etnisk nisch av arbetsmarknaden. Denna strategi framstår för några som ett resultat av att denna etniska nisch utgör det enda möjliga handlingsutrymmet på den svenska arbetsmarknaden. Dessa arbetstillfällen består av tjänster som inrättats av välfärdsstaten och som är riktade mot andra svensksomalier.

Förutom denna etniska nisch, har några intervjupersoner också funnit ett handlingsutrymme inom den offentliga vårdsektorn. Andra försörjningsstrategier som beskrivits av intervjupersonerna är att studera och ta studielån, starta eget företag, vara passiv och följa de instruktioner som ges av myndighetspersoner och att söka arbete i London.

måndag 22 februari 2010

Framgång för integrationen i Danmark!

Danmarks motsvarighet till Sveriges kommuner och landsting (SKL), KL, ger ut nyhetsbrevet Momentum. Senaste numret har temat integration. Där uppmärksammar de bland annat att integrationen förbättrats avsevärt de senaste åren, men att killar med utländsk bakgrund halkar efter samt att byråkrati förhindrar ännu bättre integration.

Debatten om burkaer og mørkemænd stjæler som regel overskrifterne, men integrationen har i de seneste år ud- viklet sig til en succeshistorie under overfladen. Momentums kortlægning viser, at flere og flere indvandrere og efterkommere får uddannelse og job, og de er bedre end de etniske danskere til at holde fast i jobbet under krisen.

Alt for mange drenge med anden etnisk oprindelse dropper ud af deres uddannelse og ender med slet ikke at få én. Et stort problem for samfundet, fastslår integrationsekspert og kommunal chef. Det øger nemlig risikoen for, at de aldrig kommer ind på arbejdsmarkedet og i stedet ender i kriminalitet.

Kommuner er frustrerede over lovregler på integrationsområdet, som de finder unødigt bureaukratiske og tidskrævende. Integrationsministeren forsvarer reglerne, men er villig til at drøfte dem med kommunerne.

Kanada som förebild?

Mattias Johansson, kandidat till riksdagslistan (C), i Uppsala län har skrivit ett inlägg om Kanadas integrationspolitik i UNT. Ännu en i en lång rad av hyllningsartiklar. Johansson skriver att Kanadas integrationsmodell hittills fått liten uppmärksamhet i Sverige. Knappast korrekt, vilket alla som följer denna blogg är väl medvetna om. Kanada fungerar som en hägring. Samtidigt finns det en bristande förståelse och kunskap om Kanadas politik och de många problem som de själva upplever sig ha. Några exempel:

1. Kanada har länge haft problem att ta tillvara utländsk förvärvad kunskap. Det finns fler universitetsutbildade taxichaufförer där än i Sverige. Först nu har de börjat att ta tag i problemen.

2. Sverige har lika stor invandring som Kanada, räknat som andel av befolkningen. Och betydligt fler får asyl i Sverige. Kanada väljer sina invandrare. Det gör inte Sverige.

3. Mattias Johansson har fel i sin artikel. Kanada har visst ett språktest - och ett medborgarskapstest.

4. Om nu Kanadas modell är så bra, varför är det ingen som föreslår några konkreta förslag i linje med den kanadensiska politiken? T.ex. hårdare urval av vem som får invandra, språktest, medborgarskapstest, försörjningskrav för all anhöriginvandring, positiv särbehandling för "visible minorities" i offentlig sektor m.m.

söndag 21 februari 2010

Reaktioner på Socialdemokraternas nya politik för nyanlända invandrare

I fredags presenterade Socialdemokraterna sin nya politik för en snabbare etablering på arbetsmarknaden för nyanlända invandrare. Samma dag skrev Luciano Astudillo, integrationspolitisk talesman (S), och Anders Lago,
kommunstyrelsens ordförande (S) i Södertälje, en DN debattartikel om förslagen. Några av förslagen är:

* Ankomstboende för asylsökande de fyra första veckorna och därefter ordnat boende i kommuner med bra förutsättningar ska ersätta dagens system med ABO (anläggningsboenden) och EBO (eget boende).

* Lex Vellinge. Ändra i socialtjänstlagen och bostadsförsörjningslagen så att alla kommuner åläggs att förbereda för såväl asylsökande som nyanlända flyktingar.

* Införa ett kommunalekonomiskt utjämningssystem med ekonomiska drivkrafter för fler rika kommuner att ta emot fler asylsökande och flyktingar.

* Arbetsförmedlingen ska få huvudansvar för att utforma individuella handlingsplaner för etablering på arbetsmarknaden för den som får uppehållstillstånd.

* Staten ska ansvara för svenskundervisningen för invandrare (SFI).

* Varken kommunala skolor eller friskolor ska kunna neka till att ha förberedelseklasser för nyanlända elever och asylsökande barn.

Forskare sågar förslagen om att styra boendet för asylsökande och nyanlända

Dagens Nyheter följde upp debattartikeln med kommentarer av forskaren Pieter Bevelander. Han menar att integrationen kommer att försämras om kommuner tvingas ta emot flyktingar.

Bevelander menar att forskningen ger stöd för att frivillighet, både för kommunerna och flyktingarna, fungerar bättre. Då ökar chanserna att folk hamnar där arbetsmarknaden ger störst möjligheter.

Att sprida flyktingarna på fler kommuner handlar enligt Bevelander snarare om tanken att alla ska bära bördan jämlikt.

En annan punkt i Socialdemokraternas förslag är att systemet med Ebo, eget boende, ska avskaffa. Ebo innebär att asylsökande kan bosätta sig hos släkt och vänner medan deras fall prövas. Systemet har kritiserats för att de leder till trångboddhet och kortsiktighet med många flyttar.

- Forskningen visar att eget boende absolut inte är till nackdel för integrationen. De som valt att bo så har inte lägre sysselsättningsgrad än de som anvisats bostad av Migrationsverket, säger Pieter Bevelander.


Ledarsidorna är positiva till huvuddelen av förslagen

Flera ledarsidor har också kommenterat Socialdemokraternas förslag. Bland dem finns en relativt stor samstämmighet om att det är bra att tvinga kommuner att ta emot flyktingar och att Socialdemokraterna med den nya politiken närmar sig alliansens politik på området. Göteborgs-Posten gör tummen upp för att införa ankomstboende för asylsökande. De noterar att övriga förslag verkar vara kopierade från alliansregeringens samlade strategi för integration.

Oppositionen, precis som nuvarande regering, vill att Arbetsförmedlingen och inte kommunen ska ansvara för etableringen när en person har fått uppehållstillstånd.

Arbetsförmedlingen skall i samråd med den enskilde utforma en individuell handlingsplan, etableringsplan, var syfte är att ge stöd och insatser som leder till arbete och egen försörjning genom kartläggning av bakgrund, behov och förkunskaper. Det har tagit lång tid men också socialdemokraterna tycks nu inse att en flykting oftast är en stark människa som vill göra rätt för sig i sitt nya land och inte leva på bidrag.

Det är mer än välkommet att Socialdemokraterna äntligen ändrat sig och inser att det är egen försörjning och inte bidrag som leder från utanförskap till delaktighet.


Kristianstadsbladets ledarkommentarer är snarlika Göteborgspostens. Att det det finns behov av att tvinga rika kommuner att ta emot flyktingar. Men också att Socialdemokraterna, precis som på skolområdet, har valt att förnya sig genom att kopiera en hel del idéer från alliansen.

Expressens kommentarer liknar de övriga.

Förslagen innebär delvis att man närmar sig alliansen, inte minst retoriskt: alla förändringar syftar nu till att "stärka arbetslinjen och korta vägen in i jobb".

Ett nytt förslag finns dock: Lex Vellinge. S vill skriva om socialtjänstlagen så att det blir obligatoriskt för kommunerna att ta emot flyktingar. Det är ett bra förslag.

I den "nya" socialdemokratiska integrationspolitiken finns också partiets skepsis mot att låta invandrare bo där de vill, representerat.
Efter en månads "obligatoriskt ankomstboende" ska de nyanlända "få erbjudande om så kallat ordnat boende i Migrationsverkets regi".

Detta förslag doftar mycket av partiets gamla "Hela Sverige"-strategi, som var i bruk mellan 1985 och 1994. Där var också målet förbättrad integration. I praktiken hänvisades nyanlända ofta till bygder där det fanns gott om lägenheter - men inga jobb. Den modellen bör få ligga kvar på historiens skräphög.


Skånska Dagbladet tycker att förslagen är ett steg i rätt riktning, men saknar åtgärder för att minska invandringen.

Mest uppmärksamhet får förslaget om en Lex Vellinge som skall tvinga alla kommuner att ta emot flyktingar. Det är ett förslag som Skånska Dagbladet drivit i tio års tid och givetvis något vi särskilt välkomnar. Mottagandet av människor som flyr är ett nationellt åtagande som Riksdagen har gjort och det skall inte kunna desavoueras av Vellinge eller andra trilskande kommuner, utan alla måste ställa upp solidariskt på detta nationella åtagande.

Men, och det finns ett stort men, inte heller Socialdemokraternas nya integrationspolitik kommer att kunna lyckas med en invandring som ligger på dagens volymer och sker när det redan råder massarbetslöshet i vårt land. Endast om vi totalt sett minskar invandringen till de lägre nivåer som de vi hade på 1980-talet och hårdare prioriterar flyktingar framför andra grupper som vill hit finns de fysiska och ekonomiska möjligheterna. Det vet förstås också Astudillo och Lago men passar i frågan.

I övrigt uppmärksammar Sydsvenskan att Lex Vellinge kan bli dyrt för skånska kommuner.

Själv tycker jag att det är lite märkligt att ingen uppmärksammar förslaget om att förstatliga svenskundervisningen för invandrare.