måndag 21 juni 2010

Sfi bra på lång sikt

IFAU har studerat hur sfi-deltagare klarar sig på arbetsmarknaden (Rapport 2010:10 ”Sfi och arbetsmarknaden”). Studien är den första långsiktiga uppföljningen av sambandet mellan sfi och framgång på arbetsmarknaden.

Under de första åren i Sverige har de som inte deltar i svenska för invandrare (sfi) avsevärt högre sysselsättning och inkomst. Men sfi-deltagarnas ställning på arbetsmarknaden stärks över tiden. Efter fem år i Sverige är andelen i arbete lika hög i de två grupperna och efter tio år är den 5 procentenheter högre bland deltagarna. Sfi-deltagarna går successivt från låg- till medelkvalificerade arbeten. De som inte gått sfi och har ett arbete har dock både mer högkvalificerade och högavlönade arbeten under hela perioden.

Den jämförelsevis positiva utvecklingen för sfi-deltagare är tydligare för kvinnor än för män och också mer markerad för lågutbildade jämfört med högutbildade. De som börjar men aldrig slutför en sfi-utbildning har ungefär samma sysselsättning som icke-deltagarna på lång sikt.

Inga kommentarer: