onsdag 14 april 2010

Ny avhandling om integration

Lena Grip har lagt fram avhandlingen Likhetens rum - olikhetens praktik: om produktion av integration i fyra svenska kommuner vid Karlstads universitet. Den går att hämta hem som pdf här. Så här presenteras avhandlingen på Karlstad Universitets hemsida.

Fyra medelstora svenska kommuner har valts ut för att studera hur integrationsarbetet genomförs. Intervjuer har gjorts med politiker, tjänstemän och invandrade kvinnor, liksom studier av olika integrationspolitiska dokument. I Likhetens rum - olikhetens praktik diskuteras föreställningar om likhet och olikhet utifrån genus och etnicitet i ett tänkt svenskt rum. Integrationspolitiken och praktiken som den hittills fungerat bygger på en paradox utifrån att integrationspolitiken konstrueras utifrån en önskad ökad likhet samtidigt som antaganden om olikhet är en utgångspunkt för politikens strävanden.

I de fyra undersökta kommunerna är integrationsarbetet framför allt inriktat mot olika projekt för invandrade personer, med starkt fokus på arbetsmarknadsintroduktion. …

Det finns hos de intervjuade en uppfattad motsättning mellan att vara sig själv och integration. De invandrade kvinnorna får genom schablonen inte rätt till sin egen identitet, de förväntas vara något annat än de är och de delar som motsäger schablonen förblir ignorerade eller osedda. Flera föreningsaktiva beskriver det som att valet står mellan att anpassa sig eller att behålla sin kultur. Att vara sig själv och ändå accepteras och släppas in i samhället verkar utifrån intervjuerna med kvinnor i föreningarna inte ses som en möjlig väg.

Inga kommentarer: