måndag 31 maj 2010

Sverigedemokraternas skuggbudget

Inte oväntat innehåller Sverigedemokraternas skuggbudget förslag på insatser för att begränsa invandringen. Många av förslagen känns igen från Danmark.

Inom asylpolitiken, t.ex.:
• Asyl skall endast beviljas åt personer av två kategorier: De som uppfyller kriterierna i FN:s flyktingkonvention (Genèvekonventionen) samt ett mindre antal kvotflyktingar som erbjuds asyl enligt avtal med UNHCR.
• Alla uppehållstillstånd som tilldelas nytillkomna utlänningar skall vara tillfälliga.
• Asylsökande skall, vid ankomst, noggrant informeras om svenska lagar och samhällsregler. Den som trots detta begår någon form av kriminell handling under sin handläggningsperiod skall utvisas utan vidare prövning av ansökan.
• Den asylsökande skall uppvisa handlingar som styrker identitet och nationalitet. Asylsökande som inte följer dessa anvisningar skall inte få sitt ärende prövat utan avvisas genast till det land han/hon senast kom ifrån.
• I syfte att säkerställa en persons identitet vid exempelvis anhöriginvandring, samt för att underlätta polisens arbete, skall det vara obligatoriskt för den som söker asyl eller uppehållstillstånd att lämna fingeravtryck och DNA-test.
• I syfte att bromsa segregationen och underlätta situationen för redan invandrartäta kommuner skall asylsökande bo på anvisad förläggning till dess att frågan om uppehållstillstånd är behandlad.

För anhöriginvandring:
För att äkta makar och därmed jämställda personer skall få uppehållstillstånd skall följande krav vara uppfyllda:
• Bägge parter skall vara över 24 år gamla.
• Äktenskapet får inte ha ingåtts under tvång.
• Den härboende personen skall påta sig fullt försörjningsansvar för den anhörige under en femårsperiod och skall dessutom betala en engångssumma, uppgående till ett prisbasbelopp, som ett bidrag till statens utgifter för den anhöriges svenskundervisning och övriga anpassningskostnader.
• Den härboende personen skall inte ha mottagit socialbidrag under minst ett år innan ansökningen sker.
• Den härboende personen får inte vara dömd för våld eller liknande mot en partner de senaste tio åren.
• Den härboende personen skall kunna erbjuda en bostad av rimlig storlek.
• Paret samlade anknytning till Sverige skall vara större än till något annat land. Detta gäller dock inte om den härboende personen är svensk medborgare eller har varit boende i landet i minst 25 år.
• Bägge parter skall underteckna en anpassningsförklaring där man förbinder sig att delta i det svenska samhällslivet efter bästa förmåga och att följa svenska lagar och regler.

Läs pressmeddelandet eller hela skuggbudgeten som pdf.

Inga kommentarer: