lördag 22 maj 2010

Slutbetänkande om samhällsorientering

I torsdags överlämnades ett slutbetänkande om samhällsorientering för nyanlända till Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. I slutbetänkandet Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet (SOU 2010:37) utreds om de nyanlända som inte omfattas av etableringslagen ska erbjudas samhällsorientering.

Utredaren Erik Amnå skrev samma dag en debattartikel på DN-debatt.

En kurs i samhällsorientering för alla nyanlända i Sverige ger dem bättre chans till delaktighet och jämlikhet. Utan kunskap om samhällets grundläggande värderingar saknas en viktig förutsättning för att kunna leva och verka i Sverige. Statens skyldighet bör vara att tillhandahålla samhällsorientering som tar fasta på tre kunskapsområden – värden (de konstitutionella grundvalarna), välfärds­staten (de offentliga institutionerna) och vardagslivet (praktiskt tillämpad kännedom om hur välfärdsstaten fungerar). Kommunerna bör erbjuda varje nyanländ person minst 60 timmars utbildning.

Utredaren har i delbetänkandet Sverige för nyanlända - Värden, välfärdsstat, vardagsliv (SOU 2010:16) tidigare föreslagit en reglering av den samhällsorientering som ska erbjudas alla nyanlända som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta en snabb etablering och främja en ökad delaktighet i samhället.

Inga kommentarer: