måndag 31 maj 2010

Sverigedemokraternas skuggbudget

Inte oväntat innehåller Sverigedemokraternas skuggbudget förslag på insatser för att begränsa invandringen. Många av förslagen känns igen från Danmark.

Inom asylpolitiken, t.ex.:
• Asyl skall endast beviljas åt personer av två kategorier: De som uppfyller kriterierna i FN:s flyktingkonvention (Genèvekonventionen) samt ett mindre antal kvotflyktingar som erbjuds asyl enligt avtal med UNHCR.
• Alla uppehållstillstånd som tilldelas nytillkomna utlänningar skall vara tillfälliga.
• Asylsökande skall, vid ankomst, noggrant informeras om svenska lagar och samhällsregler. Den som trots detta begår någon form av kriminell handling under sin handläggningsperiod skall utvisas utan vidare prövning av ansökan.
• Den asylsökande skall uppvisa handlingar som styrker identitet och nationalitet. Asylsökande som inte följer dessa anvisningar skall inte få sitt ärende prövat utan avvisas genast till det land han/hon senast kom ifrån.
• I syfte att säkerställa en persons identitet vid exempelvis anhöriginvandring, samt för att underlätta polisens arbete, skall det vara obligatoriskt för den som söker asyl eller uppehållstillstånd att lämna fingeravtryck och DNA-test.
• I syfte att bromsa segregationen och underlätta situationen för redan invandrartäta kommuner skall asylsökande bo på anvisad förläggning till dess att frågan om uppehållstillstånd är behandlad.

För anhöriginvandring:
För att äkta makar och därmed jämställda personer skall få uppehållstillstånd skall följande krav vara uppfyllda:
• Bägge parter skall vara över 24 år gamla.
• Äktenskapet får inte ha ingåtts under tvång.
• Den härboende personen skall påta sig fullt försörjningsansvar för den anhörige under en femårsperiod och skall dessutom betala en engångssumma, uppgående till ett prisbasbelopp, som ett bidrag till statens utgifter för den anhöriges svenskundervisning och övriga anpassningskostnader.
• Den härboende personen skall inte ha mottagit socialbidrag under minst ett år innan ansökningen sker.
• Den härboende personen får inte vara dömd för våld eller liknande mot en partner de senaste tio åren.
• Den härboende personen skall kunna erbjuda en bostad av rimlig storlek.
• Paret samlade anknytning till Sverige skall vara större än till något annat land. Detta gäller dock inte om den härboende personen är svensk medborgare eller har varit boende i landet i minst 25 år.
• Bägge parter skall underteckna en anpassningsförklaring där man förbinder sig att delta i det svenska samhällslivet efter bästa förmåga och att följa svenska lagar och regler.

Läs pressmeddelandet eller hela skuggbudgeten som pdf.

söndag 30 maj 2010

Dessa norrmän

Normännen verkar ha en viss förkärlek för att gå på tur. Nu arrangerar Norges integrationsmyndighet IMDi för tredje gången bestigningen av landets högsta bergstopp. Förra året ledde Kronprins Haakon 700 personer hela vägen till toppen. Detta märkliga integrationsprojekt, Til Topps, lockar denna gång 1300 deltagare.

lördag 29 maj 2010

Sfi fungerar helt OK

Skolinspektionen har granskat utbildningen i svenska för invandrare (sfi) i 25 kommuner. På inspektionens hemsida kan man ladda ner deras övergripande rapport och granskningarna från de 25 kommunerna.

Skolinspektionen har granskat utbildningen i svenska för invandrare (sfi) i 25 kommuner, verksamheter som totalt omfattar cirka 11 000 studerande. Granskningen visar att sfi i många kommuner fungerar väl. Men på flera håll är utbildningen inte fullt ut anpassad efter de enskilda deltagarnas förutsättningar. Ett exempel är att behov av särskilt stöd i modersmålet inte regelmässigt fångas upp när man tar fram deltagarens individuella studieplan. Ett annat är att tolkar inte används i den utsträckning som behövs under utbildningens gång för att stämma av deltagarens synpunkter.

fredag 28 maj 2010

Cirkulär migration sker främst inom Europa

Den parlamentariska utredningen Cirkulär migration och utveckling (SOU 2010:40) lämnade idag ett delbetänkande till regeringen. Kommitténs uppdrag är att kartlägga den cirkulära migrationen och identifiera vilka faktorer som påverkar migranters möjligheter att röra sig mellan Sverige och sina ursprungsländer.

Utredningen visar bland annat att det är 283 400 personer, 3 procent, av Sveriges totala befolkningsom som har flyttat minst två gånger över nationsgränsen. Av dessa cirkulärmigranter är 202 400 personer födda i Sverige och 81 000 personer utrikes födda. Av de utrikes födda cirkulärmigranterna i Sverige kommer närmare 70 procent från Europa, och resterande 30 procent från länder utanför Europa.

Det finns 21 400 svenskfödda cirkulärmigranter utomlands som har lämnat Sverige under 2000-talet. De flesta, 32 procent, har flyttat till andra EU-länder och 29 procent har flyttat till ett nordiskt land.

torsdag 27 maj 2010

Hårda krav för att få stanna permanent i Danmark

Danmark är på gång att besluta om en ny politik som knyter samman migrations- och integrationspolitiken på ett tydligt sätt. Institut for Menneskerettigheder (IMR) är en instans som är mycket kritisk till de nya förslagen. De har också sammanställt en översikt över hur reglerna för permanent uppehållstillstånd förändrats de senaste tio åren som är pedagogisk och bra. Här kan man se hur kraven på integration har förändrats, vilket skett hela fem gånger under perioden. Det senaste förslaget innebär bland annat följande för att få permanent uppehållstillstånd:

* Fyra års vistelsetid i landet.
* Inte ha tagit emot bidrag på tre år.
* Krav på kunskaper i danska.
* Krav att ha arbetat 2,5 år de senaste tre åren.

onsdag 26 maj 2010

Så skiljer sig migrationspolitiken mellan partierna

Moderaterna har jämfört migrationspolitiken som alliansen respektive de grödgröna partierna går till val på. Granskningen handlar om:

1. Nya regler för arbetskraftsinvandring
2. Ett gemensamt asylsystem i EU
3. Asylsökandes möjlighet att välja eget boende (EBO)
4. Återvändande för dem som fått avslag på asylansökan
5. Försörjningskrav vid anhöriginvandring
6. En generell amnesti
7. Synen på fri invandring

Moderaterna menar i rapporten att förslaget om en amnesti, som Vänsterpartiet och Miljöpartiet driver, skulle medföra ofinansierade utgifter på cirka fyra miljarder kronor, vilket motsvarar nästan hälften av statens kostnader för hela migrations- och integrationspolitiken.
Läs mer här.

tisdag 25 maj 2010

Svenska opinionen om invandring stabil

Marie Demker, professor i statsvetenskap, delade igår med sig av resultat från en kommande rapport från SOM-institutet på DN Debatt.

Den svenska allmänheten har inte blivit mer negativ till vare sig invandrare eller flyktingar under de senaste 20 åren. Tvärtom är opinionen generellt mer generös i dag. Och trots mobiliseringsförsök så är de grupper som motsätter sig invandring fortfarande mycket små och representerar en ur politisk synvinkel perifer politisk subkultur.

Uppdatering: Tidningskrönikan handlar idag om reaktionerna på DN-debatt artikeln.

måndag 24 maj 2010

Intervju med Integrationsminster Nyamko Sabuni

Svenska Dagbladets näringslivsdel hade i går en lång intervju med Integrationsminister Nyamko Sabuni (Fp).

I en rad artiklar har SvD Näringsliv skrivit om den stundande generationsväxlingen på arbetsmarknaden och behovet av integration av utlandsfödda för att få ihop pusslet.

Integrationsminister Nyamko Sabuni tror att det är realistiskt att människor som har stått utanför kan komma in i arbete i samband med de stora pensionsavgångarna.

Hur ska det göras?

– Det händer inte av sig själv, de arbetslösa som finns måste utbildas för att passa jobben som kommer att uppstå. Där har vi inte alltid varit bra, det har varit lite one-size-fits-all, säger hon.


Sabuni tror mycket på den nya lag för nyanlända invandrare som träder i kraft den 30 december.

Från att ha legat på kommunernas bord får nu Arbetsförmedlingen det samordnande ansvaret.

På så sätt tror ministern att nyanlända kommer att få samma möjligheter oavsett vilken kommun de hamnar i.

söndag 23 maj 2010

Stora skillnader i arbetslöshet mellan olika grupper i Finland

Yle.Fi berättar om statistik från Finlands Statistikcentral som redogör för arbetslösheten i olika invandringsgrupper.

Significant differences exist in the employment situation for immigrants of different nationalities in Finland. The highest rates of unemployment are found among Somalis, Iraqis and Afghans who arrived as refugees. Annika Forsander, who is Director of Immigration Affairs for the City of Helsinki, is especially critical of employer discrimination against Somalis.

lördag 22 maj 2010

Slutbetänkande om samhällsorientering

I torsdags överlämnades ett slutbetänkande om samhällsorientering för nyanlända till Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. I slutbetänkandet Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet (SOU 2010:37) utreds om de nyanlända som inte omfattas av etableringslagen ska erbjudas samhällsorientering.

Utredaren Erik Amnå skrev samma dag en debattartikel på DN-debatt.

En kurs i samhällsorientering för alla nyanlända i Sverige ger dem bättre chans till delaktighet och jämlikhet. Utan kunskap om samhällets grundläggande värderingar saknas en viktig förutsättning för att kunna leva och verka i Sverige. Statens skyldighet bör vara att tillhandahålla samhällsorientering som tar fasta på tre kunskapsområden – värden (de konstitutionella grundvalarna), välfärds­staten (de offentliga institutionerna) och vardagslivet (praktiskt tillämpad kännedom om hur välfärdsstaten fungerar). Kommunerna bör erbjuda varje nyanländ person minst 60 timmars utbildning.

Utredaren har i delbetänkandet Sverige för nyanlända - Värden, välfärdsstat, vardagsliv (SOU 2010:16) tidigare föreslagit en reglering av den samhällsorientering som ska erbjudas alla nyanlända som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta en snabb etablering och främja en ökad delaktighet i samhället.

fredag 21 maj 2010

Hur liberala är medborgarskapstest?

Nu har EUDO Citizenship Observatory sammanställt debatten om hur liberala medborgarskapstest är i ett arbetspapper: How Liberal are citizenship tests?.

This working paper collects the contributions to a EUDO-CITIZENSHIP forum debate on whether such tests can be defended from a liberal perspective. The question: ‘How liberal are citizenship tests?’ can be interpreted in two ways: as a question whether applicants for naturalisation should be tested at all, or as a question about specific modes, contents and consequences of such tests that may make them either liberal or illiberal. In his kickoff contribution, Christian Joppke suggests an answer in line with the second interpretation by focusing on modes and contents. In his view, citizenship tests are defensible if applicants have reasonable opportunities to prepare for them and if questions are not inquisitive about individuals values and beliefs. Other authors claim instead that the most problematic feature of citizenship tests is the intention or effect of raising hurdles for naturalisation among long-term resident immigrants. Joseph Carens defends the view that ‘the most liberal citizenship test is none at all’. Ten authors have contributed to this lively and controversial debate, which concludes with a rejoinder by Christian Joppke.

torsdag 20 maj 2010

Tips om nya rapporter

Allt fler studenter med utländsk bakgrund på högskolan

SCB har publicerat sin årliga redovisning om studenter med utländsk bakgrund på universitet och högskolor.

Andelen studenter med utländsk bakgrund fortsätter att öka. Läsåret 2008/09 utgjorde de 18 procent av högskolenybörjarna. Men det är stora skillnader mellan olika invandrargrupper.

Ny studie från tankesmedjan Fores om svenska kommuners behov av invandring

I studien menar FORES att sveriges kommuner måste arbeta mer aktivt för att locka invandrare till sig. Annars urholkas befolkningsunderlaget för mycket för att välfärd och offentlig service kan upprätthållas.

-I den debatt som idag florerar i kölvattnet av krisen och främlingsfientliga partiers framfart, sprids myten att ökad invandring leder till högre arbetslöshet och mer av sociala utgifter. Vår studie visar att så är inte verkligheten. Kommuner och regioner som har hög grad av invandring och lyckas med integrationen, har högre tillväxt än de som inte attraherar invandrare, säger Martin Ådahl, chef för FORES.

måndag 10 maj 2010

Sverige snart ensam om att inte ha språktest för medborgarskap

Belgien och Sverige har länge varit de enda två länderna inom EU och OECD som inte har haft någon form av (språk/integrations)krav för medborgarskap. Nu är Belgien på väg att införa språkkrav. Dock har deras regeringskris tillfälligt? fördröjt ett beslut.

On 9 April 2010, the Federal Government adopted a Bill aimed at tightening the conditions of access to Belgium citizenship.

Under the terms of the Bill, only foreigners holding a residence permit of unlimited duration are entitled to apply for Belgian citizenship.

There have been cases of Belgian nationality being granted to foreigners with merely a temporary right of residence, including low-grade staff members of diplomatic representations.

Moreover, candidates who have so far to prove three years of lawful residence will, in future, be required to complete five years of residence before being eligible to apply.

Candidates will also have to demonstrate their willingness to integrate into Belgian society and provide proof of knowledge of one of the three national languages, namely French, Dutch or German.

In addition, children born in Belgium to foreign parents are only entitled to Belgian citizenship upon reaching the age of 18 if they can prove three years of residence, instead of one year at present.

torsdag 6 maj 2010

Ny statistik: asylansökningar i Europa

Eurostat har publicerat ny statistik om antalet asylansökningar i Europa.

In 2009, the highest number of applicants were registered in France (47 600 applicants) followed by Germany (31 800), the United Kingdom3 (30 300), Sweden (24 200), Belgium (21 600), Italy (17 500), the Netherlands (16 100), Greece (15 900) and Austria (15 800).

When compared with the population of each Member State, the highest rates of applicants registered were recorded in Malta (5 800 applicants per million inhabitants), Cyprus4 (3 300), Sweden (2 600), Belgium (2 000) and Austria (1 900).

tisdag 4 maj 2010

Så blir integrationen framgångsrik

Zubaida Haque har för tankesmedjan Runnymedes räkning undersökt vad det finns för framgångsfaktorer när det gäller invandrares integration (Zubaida Haque, 2010, What Works With Integrating New Migrants? Lessons from International Best Practice, Runnymede). Zubaida lyfter särskilt fram vikten av språkkunskaper, arbete och hög utbildning. Dessutom spelar det stor roll vilket skäl personen har för att invandra (grund för bosättning).

From the review it is apparent that the two strongest predictors of integration success (i.e. in terms of having a broad impact across social and economic integration) are employment and native language acquisition.

Also OECD evidence … showed that focusing on highly-skilled migrants substantially increases the chances of labour market (and social) integration.

Research across the OECD also clearly showed that the type of visa a person enters on has a much stronger influence on long-term employment outcomes than any other factor (including language proficiency). This is the case in almost all countries, even after taking into account educational attainment and socio-demographic characteristics.

måndag 3 maj 2010

Migrationsinfo - Ny hemsida om invandring och integration

Idag lanserar tankesmedjan FORES Migrationsinfo.se.

Syftet med sidan är att samla information om invandring och integration och på så sätt bidra till att öka kunskapsnivån om invandring och slå hål på de myter som ibland hörs i debatten. Den information som finns på sidan berör många olika delar av samhällslivet. Under varje tema presenteras jämförelser mellan utrikes och inrikes födda, forskning av invandringens effekter och paralleller med internationell statistik.