måndag 28 december 2009

Dilsa missar målet

Dilsa Demirbag-Sten är en debattör som behövs, men det inlägg, Invandrare förblir alltid invandrare i Sverige, hon gjorde i GP härom dagen missade tyvärr målet.

I artikeln påstår Demirbag-Sten att staten för en särskild politik för invandrare som går utöver den hjälp som nyanlända invandrare får. Men det enda konkreta exempel hon hänvisar till är att utländska äktenskapsregler ibland gäller i Sverige för utländska medborgare. Ta till exempel detta påstående:

Jag invandrade, som barn, till Sverige och minns omställningen. Men även mina barn, som har en svensk far, förblir svenskar så länge de är laglydiga.

Om de skulle gå arbetslösa eller begå brott flyttas de in i statistiken över invandrare och erbjuds samhällets skyddsnät och stöd som just sådana.

Hör det hemma i en demokrati att fastställa blodsband och utöva politik utifrån det?


Det är svagt att komma med ett grovt påstående som detta utan att ge exempel. Faktum är att det inte finns någon särskild politik som "träder in" om en person med utländsk bakgrund blir arbetslös eller är kriminell. Vad skulle det vara?

Demirbag-Sten fortsätter: Vi har två parallella system på bostads- och arbetsmarknaden. Ett som är till för alla svenskar och ett annat som träder i kraft om individen återfinns i SCB:s statistik över invandrare.

Det är en sak att kritisera kulturrelativism och identitetspolitik som fenomen, vilket Demirbag-Sten gör. Kulturrelativismen tenderar att ha destruktiva effekter, inte minst när det gäller frågor om diskriminering och överslätande attityder till kvinnoförtryck i vissa miljöer. Men det är en helt annan sak att påstå att staten bedriver en särskild välfärdspolitik för personer med utländsk bakgrund.

Dilsa efterlyser en politik där statens roll är att inte skilja på individer, utan garantera invånarnas fri- och rättigheter. Samma för alla. Varken mer eller mindre. Helt oberoende av föräldrars ursprung. Om vi lyckas med det så är halva jobbet gjort.

Bra så, för det är precis det som är den officiella politiken i Sverige. Ibland leder det till segregation till följd av individers fria val, till exempel när det gäller boende eller skola. Personer flyttar från eller till olika typer av segregerade miljöer allt efter preferenser och ekonomisk förmåga.

Bortsett från vissa rättsliga skillnader mellan svenska och utländska medborgare, som är betydligt färre än Sverige än i andra länder, skulle jag vilja ha några exempel på hur staten för en särskild politik för invånare med utländsk bakgrund. Det enda jag kan komma på är rätten till modersmålsundervisning och rätt att söka medel till föreningar bildade på etnisk grund (Ca 15 miljoner per år). Dessa särskilda rättigheter är inget som tvingas på någon, utan bygger på frivillighet.

söndag 27 december 2009

Fler positiva än negativa i opinionsundersökning om invandring

Riksdag & Departement har beställt en opinionsundersökning med frågan om invandringen under de senaste 20 åren i huvudsak varit bra eller dåligt för Sverige. Det verkar inte ha funnits några mera nyanserade alternativ där emellan förutom alternativen "tveksam" eller "vet inte".

Undersökningens resultat är att 56 procent svarar ja på frågan om invandringen under de senaste 20 åren i huvudsak varit bra för Sverige. 30 procent anser att invandringen har varit dålig och 14 procent är tveksamma eller vet inte. Det är relativt små skillnader mellan blocken.

torsdag 24 december 2009

Konsten att räkna religion

Hur många muslimer finns det i Sverige och andra europeiska länder? Och vem ska räknas som muslim? Liksom i Sverige är det i många andra länder inte tillåtet att registrera religiös tillhörighet i den officiella statistiken. Men allt eftersom debatten om migration och islam tilltar görs det försök att uppskatta antalet troende.

I Norge gör Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) en uppskattning av religionstillhörighet utifrån invandrarnas födelseland.

Basert på statistikk fra Statistisk Sentralbyrå har KIA funnet at ca 59 % av innvandrerne per januar 2009 kommer fra land der Kristendom er største religion, 28 % kommer fra land der Islam er største religion, 7 % kommer fra land der Buddhisme er største religion, 1,7 % fra land med Hinduisme som største religion, og 4 % kommer fra land som har tradisjonell eller ”indigenous belief” som største registrerte religion.

IPPR:s rapport Faith, Migration and Integration in the UK tar också upp frågan om migration och religion.

According to the IPPR's "faith map" of the immigrant population, around 4.5 million of the UK's foreign-born residents claim to have a religious affiliation. Of these, around a quarter are Muslims while more than half are Christian, with Polish Catholics and African Pentecostals among the fastest-growing groups.

According to the report, the past decade has seen a net increase of 275,000 in the number of Muslims who were born in Pakistan or Bangladesh but are now living in Britain - the equivalent to twice the population of Oxford. The number of Somali-born UK residents has also risen sharply, from fewer than 40,000 in 1999 to 106,700 this year.


Rapporten drar slutsatsen att migrationen utmanar Storbritanniens utveckling mot ett allt mer sekulärt samhälle. Och det gäller inte bara islam utan också nya former av kristendom. I Rapporten konstateras också att tusentals muslimer har flyttat till Storbritannien eftersom landet är mer positivt inställt till islam än andra europeiska länder.

onsdag 23 december 2009

Sverige inför försörjningskrav för vissa anhöriginvandrare

Den 21 december lade regeringen fram det nya propositionen om försörjningskrav för anhöriginvandring. Reglerna ska gälla från den 15 april. Det är första gången vi i Sverige inför ett migrationsrelaterat incitament för att förbättra integrationen.

- Arbetslinjen ska gälla i migrationspolitiken som på alla andra områden. Försörjningskravet ger ett tydligt incitament att söka arbete och att bosätta sig på orter där chansen till arbete och bostad är som störst, säger migrationsminister Tobias Billström.

Försörjningskravet är ett villkor för att en utlänning ska beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person i Sverige. Försörjningskravet innebär att personen i Sverige ska ha tillräckliga inkomster för att klara sin egen försörjning och boendekostnad. Det ska dessutom finnas en lämplig bostad för familjen.

Undantagen från försörjningskravet är många. Försörjningskravet ska inte gälla barn och deras föräldrar. Inte heller ska det gälla för svenska medborgare, utlänningar som bott i Sverige i fyra år, flyktingar eller vissa grupper utlänningar som beviljats uppehållstillstånd som skyddsbehövande.

För att sätta in reformen i ett internationellt perspektiv kan nämnas att man i Kanada har ett sponsorsystem som innebär att den som beviljas anhöriginvandring måste ha en viss inkomst och är försörjningsskyldig för den anhörige i upp till tio år.

When you sponsor a spouse, common-law or conjugal partner, or dependent children to become permanent residents of Canada, you must promise to support them financially. Therefore, you have to meet certain income requirements. If you have previously sponsored relatives to come to Canada and they have later turned to the government for financial assistance, you may not be allowed to sponsor another person. Sponsorship is a big commitment, so you must take this obligation seriously.

To be a sponsor:
- You and the sponsored relative must sign a sponsorship agreement that commits you to provide financial support for your relative, if necessary. This agreement also says the person becoming a permanent resident will make every effort to support her or himself.
- You must provide financial support for a spouse, common-law or conjugal partner for three years from the date they become a permanent resident.
- You must provide financial support for a dependent child for 10 years, or until the child turns 25, whichever comes first.

75 000 beviljades asyl inom EU 2008

Eurostat har redovisat antalet asylsökande som fick skydd inom EU 2008. Detta motsvarar mer än en tredjedel av världens beslut om beviljande av skydd, och det gör EU till den region som har det högsta antalet asylsökande som fått
skyddsstatus.

Fem länder står för två tredjedelar av alla som beviljats skydd: Frankrike (11 500), Tyskland (10 600), Storbritannien (10 200), Italien (9 700) och Sverige (8 700).

I Sverige beviljades 27 procent av de asylsökande skydd i första instans, vilket ligger ungefär på EU-snittet som var 28 procent. I andra instans beviljade Sverige 49 procent vilket är betydligt över genomsnittet inom EU som är 24 procent. När det gäller andelen som beviljas skydd utmärker sig Finland som beviljade 39 procent av de asylsökande i första instans och 87 procent i andra instans.

ps. Eurostat har också nyligen redovisat antalet utländska medborgare i de olika medlemsstaterna.

tisdag 22 december 2009

Arbetskraftsinvandringen till Sverige ökar

Som SCB redovisade häromdagen har vi haft en rekordstor invandring under 2009, trots en djup lågkonjunktur och en växande arbetslöshet. En stor del av ökningen av invandringen beror på arbetskraftsinvandring från länder utanför Norden och EU.

Det som möjliggjort arbetskraftsinvandringen är den nya lagen som trädde i kraft 15 december 2008. Reglerna har inneburit att den tidigare arbetsmarknadsprövningen har upphört. Enligt de nya reglerna är det arbetsgivarna som avgör vilka behov av arbetskraft som finns. Nu tillåts arbetskraftsinvandring inom alla yrkeskategorier, förutsatt att arbetsgivaren erbjuder avtalsmässiga villkor och arbetstagaren arbetar i sådan omfattning att hon kan försörja sig.

Det kan tyckas märkligt att arbetslösheten och arbetskraftsinvandringen ökar samtidigt. Det kan visa på en mis-match på arbetsmarknaden – att arbetsgivare söker efter kompetens som inte finns i landet. Mycket tyder på det eftersom den största gruppen av arbetskraftsinvandrare enligt Migrationsverkets statistik är dataspecialister från Indien som arbetar i Stockholm.

Men det sker även arbetskraftsinvandring till enklare serviceyrken. Migrationsverket och utlandsmyndigheterna har mellan den 15 december 2008 och den 1 december 2009 beviljat 14 109 arbetstillstånd till arbetstagare. Med undantag för de många medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske som kom till Sverige under sommaren har dataspecialister, storhushålls- och restaurangpersonal samt civilingenjörer, arkitekter m. fl. varit de yrkesgrupper som har dominerat i statistiken under perioden. 147 personer har invandrat för att städa. Arbetskraftsinvandringen till Sverige har varit störst från Asien och länder som Indien, Kina, Thailand och Vietnam.

Det är också möjligt för asylsökande att på vissa villkor ”byta kö” och stanna som arbetskraftsinvandrare. Det har under perioden beviljats 384 sådana tillstånd.

Mellan den 15 december 2008 och den 1 december 2009 har cirka 30 procent av de asylsökande som ansökt om arbetstillstånd också beviljats tillstånd. De flesta som har beviljats tillstånd kommer från Irak och de vanligaste yrkena bland de beviljade arbetstillstånden för före detta asylsökande är städare samt köks- och restaurangbiträden.

Fler med dubbelt medborgarskap i Nederländerna

Ny statistik visar att allt fler holländare har dubbelt medborgarskap. Detta trots att landet sedan 1997 har en princip om att nya medborgare ska ge upp sitt tidigare medborgarskap.

1997 års lag har inneburit att färre blir medborgare genom naturalisering, men trots det ökar antalet med dubbelt medborgarskap och är nu uppe i 1,1 miljoner. Det beror på att det görs undantag för regeln om ett medborgarskap. Människor som kommer från länder som inte tillåter sina medborgare att ge upp sin nationalitet, såsom Marocko, är undantagna från regeln. De som riskerar att drabbas av stora ekonomiska nackdelar är också undantagna. Det gäller t.ex. för turkiska medborgare som förlorar arvsrätten om de ger upp sitt turkiska medborgarskap.

Medborgarskapslagarna i de forna hemländerna är alltså mycket betydelsefulla för att förstå individers val att bli medborgare eller inte, men också för att förstå integrationsprocesser i det nya landet. Många länder använder sina medborgarskapslagar för att ha inflytande över och dra ekonomisk nytta av utflyttade medborgare.

måndag 21 december 2009

Är den europeiska drömmen sann?

Hur hanterar Europa att hundratusentals personer vill lämna hopplösheten i Afrika och ta sig till Europa? Det är en jätteviktig fråga som inte kommer att minska i betydelse. I går visade Dokument Utifrån, SVT, dokumentären Europa tur och retur som går att se en vecka framåt på SVT play.

Jag har tidigare skrivit om ett reportage om den europeiska drömmen i Times. Nu tipsar Radio Nederland om ett projekt, Suprising Europe, som syftar till att informera afrikanska migranter om att den europeiska drömmen inte alltid är sann.

The streets are paved with gold and money grows on trees. As soon as you arrive you can start living the good life. This is Europe, seen through African eyes. Less well known in Africa is the hard reality of life in Europe as an immigrant without a passport. The image of the European dream is hard to contend with, as the Ugandan Ssuuna Golooba has found out. His efforts to open African eyes are backed by the Netherlands.

With a Dutch friend of his, who is a filmmaker, Mr Golooba decided to make a documentary about his experience in the Netherlands, as a warning to Africans saving to make the journey. The collaboration has now resulted in the media project Surprising Europe. It includes a website documenting the stories of countless migrants, and a seven-part television series, aimed at showing an African audience the reality of existence as an illegal immigrant in Europe.


Suprising Europe informerar afrikanska migranter om att livet i Europa kanske inte är den dröm många förväntar sig. Hemsida för Suprising Europe hittar ni här.

Rekordstor invandring trots lågkonjunktur

Trots hög arbetslöshet och lågkonjunktur slår invandringen rekord. SCB:s prognos för 2009 visar att 102 000 personer beräknas invandra.

Största invandrargruppen är återvändande svenska medborgare, följd av irakier och somalier. Antalet irakier som invandrar till Sverige har minskat med ungefär 30 procent jämfört med föregående år samtidigt som invandringen av somalier har ökat med 50 procent. Liksom tidigare år är en något större andel av invandrarna män.

Av Sveriges befolkning är 14 procent födda utomlands. Största gruppen utgörs av 173 000 personer födda i Finland följt av 117 000 födda i Irak. Vidare är 390 000 personer födda i Sverige av två utrikes födda föräldrar. Tillsammans med de utrikes födda utgör de vid årsskiftet nära 19 procent av Sveriges befolkning.

söndag 20 december 2009

Europa och islam

Spiegel International fortsätter sin serie om islam i Europa med artikeln How Much Allah Can the Old Continent Bear? Med avstamp i Schweiz efter minaretförbudet bjuds vi på en resa i flera Europeiska länder. I Tyskland finns det en stark opinion för ett liknande minaretförbud som i Schweiz. Storbritannien har den kanske mest segregerade muslimska miljön.

Jocelyne Cesari, a French expert on Islam and editor of the recent book, "Muslims in the West after 9/11," calls the British situation a paradox: "On the one hand, there is a flourishing Muslim middle class, and at the same time this is the country with the largest number of Muslims living in isolated districts and espousing the most radical views."

She sees no problems with Sharia arbitration tribunals, as long as they do not conflict with applicable laws. According to Cesari, compromises are acceptable in areas that do not infringe upon the majority and do not break any laws. "Multiculturalism does not mean that the old established majority has special rights," she says, adding that Caldwell's postulate that Islam is incompatible with European values is a mixture of half-truths and prejudices: "Muslims are definitely prepared to adapt -- they often take a critical view of their own religion."

But Cesari says that there is a struggle over the symbolic recognition of Islam. "During the first few decades, Muslims opened modest prayer rooms. Now they want venues where they can compete with Europe's churches and cathedrals." She says that since Christianity has increasingly retreated from the public sphere, many Europeans perceive the mosques as a provocation.


I Frankrike handlar debatten om den nationella identiteten, med burkan i centrum. Något mindre känt är att belgiska Flandern infört slöjförbud i alla statliga skolor. I Antwerpen införde den socialistiska borgmästaren slöjförbud inom den offentliga sektorn redan för några år sedan.

Nu verkar det som att fransmännen kommer att gå fram med ett förslag om att förbjuda burka i offentliga miljöer.

President Nicolas Sarkozy's ruling party will push for a law banning the full-face Islamic veil in order to defend France from "extremists", the party's parliamentary leader said Wednesday.

Jean-Francois Cope laid out his plans for new legislation in a newspaper article, which appeared just as three ministers were to testify before a parliamentary panel set up to consider whether to ban the full veil.

"The issue is not how many women wear the burqa," Cope wrote in the Paris newspaper Le Figaro.

"There are principles at stake: extremists are putting the republic to the test by promoting a practice that they know is contrary to the basic principles of our country," he said.


Den franske migrationsministern Eric Besson har uttalat sig enligt samma linje och sagt att personer som bär burka inte bör få uppehållstillstånd eller medborgarskap.

"I want the wearing of the full veil to be systematically considered as proof of insufficient integration into French society, creating an obstacle to gaining (French) nationality," he said.

He said he would advise prefects, the highest state representative in the various French regions, that the wearing of such veils is a motive for not delivering 10-year residence cards.


I Sverige har vi fallet med Alia Khalifa som vill bli förskollärare bärande niqab. Om det har Devrim Mavi skrivit klokt i Arena.

Niqaben står för ett könssegregerat samhälle där män och kvinnor är tänkta att studera, arbeta och leva åtskilda utom i det egna hemmet. Men demokratier bygger inte på principen att människor ska hållas isär, inte på grund av klass, etnicitet eller ras och inte heller på grund av kön. Niqaben är ett verktyg för att förtrycka kvinnor. Men att ropa på förbud är fel väg att gå. Det är fullt möjligt att resonera kring orimliga yrkesval, oavsett om det gäller nudister eller ansiktsbeslöjade, utan att skriva in det i lagboken.

Det måste helt enkelt gå att neka personer att bära niqab eller burka i utbildningar och jobb där man möter människor, utan att behöva lagstifta om det. För niqab eller burka har inte har någonting med religionsfrihet att göra och dessutom är den negativa religionsfriheten minst lika viktig som rätten till religion.

lördag 19 december 2009

Ny statistik om utrikes föddas situation på arbetsmarknaden

Ni har väl inte missat SCB:s omfattande rapport om utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden? Dels redovisas hur sysselsättningsutvecklingen bland utrikes födda personer som invandrade till Sverige åren 1997, 2000 och 2003 sett ut och dels beskrivs utrikes föddas situation på arbetsmarknaden under de tre första kvartalen år 2009.

Vi känner igen integrationsmönstren för utrikes födda väl. Andelen sysselsatta ökar med tiden i Sverige, män har oftare arbete, andelen sysselsatta varierar för olika grupper av utrikes födda. Personer som fått asyl är sysselsatta i lägst utsträckning. Speciellt låg är sysselsättningen bland personer som fått asyl och enbart har en förgymnasial utbildning. Det är bland personer födda i Irak, Iran och Somalia som sysselsättningen är allra lägst.

En intressant uppgift är vilka invandrare som flyttar eller stannar i landet. Bland personer som fått asyl bor cirka 90 procent fortfarande i landet efter 10 år. Bland arbetskraftsinvandrarna gäller detta för mindre än halva gruppen. Det tenderar alltså att vara de med sämst arbetsmarknadsintegration som stannar i Sverige.

En positiv uppgift är att lågkonjunkturen det senaste året inte verkar ha drabbat utrikes födda hårdare än andra.

Att vara muslim i Stockholm och 10 andra europeiska städer

Open Society Institute har gett ut studien Muslims in Europe: A Report on 11 EU Cities, där Stockholm är en av de undersökta städerna. Så här sammanfattar de resultatet av studien:

Runt 20 miljoner muslimer lever inom den europeiska unionen, huvudsakligen i huvudstäderna och i de stora industristäderna. De är en heterogen och växande befolkning som utgörs av både medborgare och nyanlända invandrare. Även om majoriteten av muslimerna är en bestående och integrerad del i stadens mönster är det fortfarande många av muslimerna som möts av diskriminering och misstankar. Denna sammansatta situation ställer Europa inför en av dess största utmaningar – hur man på ett verkningsfullt sätt ska kunna garantera lika rättigheter och social sammanhållning i ett klimat präglat av politisk och social oro, ekonomisk kris, samt snabbt ökande mångfald.

Det finns stora skillnader mellan städerna när det gäller t.ex. attityder och nationell identitet. I Stockholm litar befolkningen (muslimer och övriga) på sina grannar, muslimer har en svag känsla av lokal tillhörighet och få ser sig själv som svenskar. Nästa år kommer rapporter om de elva olika städerna.

fredag 18 december 2009

De tio största migrationsfrågorna 2009

Varje år utser Migration Information Source de tio största migrationsfrågorna i världen. I år är lågkonjunkturens effekter på migrationsströmmar och integrationen i centrum. Listan ser ut så här:

1. The Recession's Impact on Immigrants - The recession that began in the United States two years ago and spread to most other parts of the worlds has had a deeper and more global effect on migration than any other economic downturn in the post-World War II era. Among the immigrants most affected are those in North America, Asia, and Europe.
2. Enforcement Tactics Shift in the Obama Era — But What About Immigration Reform? - In the absence of congressional action on any broad immigration reform, the election of President Barack Obama was expected to lead to changes in US immigration policy at the executive level.
3. Buyer' s Remorse on Immigration Continues - The global recession has caused countries that once welcomed foreign workers by the tens and hundreds of thousands — particularly Spain — to rethink generous immigration policies as unemployment rates have risen.
4. What the Recession Wasn't - Some speculated that increasing unemployment could prompt thousands of immigrants to head home and citizens of hard-hit countries to assault immigrants for taking "their" jobs and causing other problems. However, no country in 2009 has seen a mass exodus of immigrants due to the recession, and immigrants have not been systematically attacked.
5. Recession Prompts Some Governments to Cut Immigrant Integration Funding - Commitments to immigrant integration have proved hard to keep in Spain, Ireland, and some US states as governments reexamined their recession-battered budgets in 2009.
6. Canada Bucks the Trend and Keeps Immigration Targets Steady - Despite the highest unemployment rate in nearly a decade, Canada chose to leave untouched its long-standing points system and the number of immigrants admitted for permanent residence.
7. The World Is Talking about Climate Change and Migration - Discussions about climate change and migration ramped up in 2009, in large part due to a number of conferences and reports surrounding the highly anticipated United Nations (UN) Climate Change conference in Copenhagen.
8. More Countries Entering into Post 9/11-Era Information-Sharing Agreements - Over the past year, long-standing discussions and negotiations have resulted in several new information-sharing initiatives that seek to boost security while facilitating travel for legitimate travelers.
9. Some Relief for Immigrants in the Developing World - South Africa, Brazil, and Costa Rica — all destinations for migrants from the region — sought to make the lives of immigrants a little better in 2009.
10. Asylum Seekers Unnerve Governments - As violence flared from Afghanistan to Iraq to Mexico this year, hundreds of thousands fled over land and by boat in search of safety. Asylum seekers' main destinations — Europe, Australia, and Canada — were not new, but the governments in these countries took a harder line in 2009.

Konferenskoma

Det har varit dåligt med inlägg på bloggen, men jag kan garantera att det inte beror på lathet. Senaste veckan har jag arbetat intensivt med det svenska EU-ordförandeskapets sista större konferens, den om Nyanländas etablering - fokus incitament och arbete. Dokumentation kommer kontinuerligt att läggas ut på ordförandeskapets hemsida (länk ovan). Vi hade fint besök från 20-talet länder, inklusive den tyska integrationsministern Maria Böhmer. Vår egen integrationsminister Nyamko Sabuni höll naturligtvis också ett anförande.

Såväl Kvällsposten som Sydsvenskan rapporterade från konferensen.

Björn Ramel, Sydsvenskan: Någon sade välkommen, frågade efter namnet. En leende kvinna tog ytterkläderna och en annan visade vägen till den blomsterprydda salen.

Där bjöd en lite morgontrött Bengt Westerberg, Röda Korsets ordförande, välkommen. Igen. Allt simultantolkades till flera språk.

Vad hade hänt om mottagandet av nyanlända till något EU-land mer liknat det på S:t Gertrud i Malmö igår, där det svenska ordförandeskapet samlat experter och ministrar för en konferens om integration och nyanländas etablering? Om de hade mötts med samma individuella omsorg och respekt?

måndag 14 december 2009

Socialdemokraterna säger nej

Socialdemokraterna har nu meddelat att de kommer att avslå hela regeringens proposition för nyanlända invandrare.

Regeringen misslyckas med att skapa förutsättningar för nyanlända invandrare att få jobb. Regeringens förslag saknar helhetsperspektiv och har tydliga brister när det gäller bosättning för asylsökande och nyanlända. Det menar Socialdemokraterna, som därför vill avslå hela regeringens proposition.

– Nyanlända invandrares etablering i Sverige, möjligheter att få en bra bosättning och förutsättningar att komma i arbete, är avgörande för en framgångsrik integration. Regeringen misslyckas med att lägga förslag som kommer till rätta med de stora problem som enskilda nyanlända möter, säger Socialdemokraternas integrationspolitiske talesperson Luciano Astudillo.


Hela motionen går att hämta via pressmeddelandet.

fredag 11 december 2009

Lönekonkurrens kan underlätta integrationen

Rapporten Fattigdomsfällan (Timbro) av Anders Bornhäll och Hans Westerberg är en välskriven rapport som utifrån somaliers situation i Sverige frågar sig vad som kan göras för att förbättra arbetsmarknadsintegrationen.

Stora grupper av invandrare lever i dag i ett utanförskap som medför oacceptabla sociala och ekonomiska kostnader. Många människor får inte vara med och bygga upp sin vardag av egen kraft, och därmed bidra till utvecklingen av vårt samhälle.

Om detta råder stor enighet. Men där tycks det ta slut. Varför har politiken hittills, med olika regeringar, åstadkommit så lite förändring? Svaret är att de lösningar som krävs utmanar välfärdsstatens själva grundvalar.


Jag tycker inte att innehållet i rapporten är så kontroversiellt som Timbro vill göra gällande. Rapporten presenterar egentligen ingenting nytt, men sammanfattar några av de reella problem som finns.

Rapporten identifierar tre strukturella faktorer som försvårar inträdet på arbetsmarknaden, och som särskilt drabbar en grupp som somalier vilka ofta har ingen eller låg utbildning och saknar svensk arbetslivserfarenhet.
1. Höga ingångslöner
2. Anställningsskydd
3. Skattekilar

Dessa faktorer tillsammans med dagens bidragssystem skapar fattigdomsfällor. Men författarna menar att det inte endast handlar om bidragsfällor, det behövs instegsjobb på arbetsmarknaden för gruppen. Att sänka ersättningsnivåer i bidragssystemet kan därför leda till en sämre levnadsstandard, men inte nödvändigtvis att fler kommer i arbete. Författarna menar också att många i gruppen inte kan nå upp till de kompetensnivåer som krävs på dagens arbetsmarknad. ”Att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, i stället för att försöka nå upp över dem, förefaller mer realistiskt.”

Författarna för fram några förslag för att förbättra situationen:
1. Minska risken för arbetsgivare att anställa. Författarna vill se en mer decentraliserade avtal/lönebildning som möjliggör för invandrare att konkurrera med lön för att ta sig in på arbetsmarknaden. ”En låglönemarknad bör legaliseras och principen om lika lön för lika arbete bör överges.”

2. Reformera ersättningssystemet/stärka incitamenten till arbete. Författarna är kritiska till dagens introduktion och den ekonomiska ersättning som nyanlända får under introduktionen. ”Det är besynnerligt att arbete inte ska kunna vara en del av introduktionsprogrammet.” Dessutom vill författarna ”tillåta större extrainkomst vid sidan av försörjningsstöd eller introduktionsersättning” Det ”skulle höja individens levnadsstandard, föra personen närmare arbetsmarknaden och samtidigt generera skatteintäkter till statsfinanserna. Att tillämpa hundraprocentig beskattning på extrainkomst vid sidan av något av dessa bidrag är absurt.” De tar upp studiemedelssystemet som ett bra system, där extrainkomster på 100 000 kronor tillåts utan bidragsreducering.

När det gäller förslag två så genomför regeringen förändringar i den riktning som författarna efterfrågar. Det nya ersättningssystem som införs med regeringens nya reform för nyanlända innebär att arbete nu kommer att kunna ske inom ramen för nyanländas etableringsinsatser och att extrainkomster kommer att hanteras precis som inom studiemedelssystemet.

Uppdatering:
Se eller lyssna på seminariet här.

Dick Erixon var på plats, och så här kommenterar han rapporten.

Uppdatering 2:
Jan-Olof Bengtsson, Kvällsposten, skriver också om rapporten. Jag reagerar lite på Bengtssons påstående att somalier tenderar att flytta från Sverige efter att de har fått medborgarskap.

Slående för de somaliska flyktingarna i Sverige är att så många söker sig till ett tredje land så fort de fått svenskt medborgarskap. Särskilt till Storbritannien och USA. Ja, nästan som att Sverige bara blivit ett transitland och språngbräda mot ett bättre liv.

Det finns faktiskt inga uppgifter som stöder ett sådant påstående. Det som ligger bakom denna seglivade myt verkar vara ett journalistiskt reportage i P1 för ett antal år sedan. Statistiken talar snarare för att en stor majoritet stannar i Sverige.

torsdag 10 december 2009

Så drabbas Norges integrationsarbete av finanskrisen

Integreringskartet är en årlig översikt av de integrationspolitiska utmaningarna i Norge. Årets rapport handlar om effekterna av den ekonomiska krisen.

The global financial crisis is expected to affect migration flows around the world, but it is too soon to predict how this will manifest itself. Norway, however, has only been mildly affected compared with other countries, and opportunities for finding work remain good. It is therefore most likely that Norway will continue to be attractive to labour immigrants, and that many settled labour immigrants will remain in the country. This means that labour immigrants will continue to be a key target group for integration initiatives.

Eftersom Norge har haft en mycket omfattande arbetskraftsinvandring de senaste åren handlar flera av artiklarna om just detta. Kommer arbetskraftsinvandringen att fortsatt vara stor? Blir arbetskraftsinvandrare som förlorar jobbet kvar i Norge? En av rapportens artiklar handlar om hur den ekonomiska krisen påverkat invandrares ställning på arbetsmarknaden i Sverige, skriven av professor Jan Ekberg.

Hela rapporten kan läsas här.

onsdag 9 december 2009

Varför Norge?

Varför söker sig asylsökande till ett specifikt land? I detta fall till Norge. Det är frågan i Jan-Paul Brekke och Monica Five Aarsets rapport Why Norway? Understanding Asylum Destinations.

En intressant detalj som framkommer är att många asylsökande bestämmer sig till vilket land de ska söka sig under resan till Europa. Det handlar ofta om tips och förslag från släktingar och bekanta och sällan om egna kunskaper om det land i vilket de slutligen hamnar. För andra är nätverk i destinationsländerna avgörande, också för att ordna logistiken att kunna ta sig till landet i fråga. När det gäller dessa fall är destinationslandet avgjort i förväg.

En del asylsökande har kontakter och nätverk i flera länder. I dessa och andra fall där den som söker sig till Europa inte har målet att söka sig till ett specifikt land spelar ländernas asylpolitik en viktig roll. Hög sannolikhet att få asyl och en rättvis prövning samt möjligheterna till familjeåterförening är faktorer som avgör vilket land den asylsökande väljer.

Om segregation på DN debatt

Idag presenteras en ny rapport om etnisk boendesegregation och dess effekter (Oskar Nordström Skans och Olof Åslund, SNS Välfärdsrapport 2009: Segregationen i storstäderna). Rapporten går att ladda ner från SNS hemsida. Författarna skriver också om studien på dagens DN-debatt. Min kort-korta sammanfattning av studien: Invandringen har ökat, vilket lett till ökad segregation. En aktiv politik för att minska etnisk boendesegregation kan göra mer skada än nytta.

söndag 6 december 2009

Privat arbetsförmedling bra för utrikes födda

En ny studie "Betalt efter resultat" från IFAU visar att utrikes födda som fick hjälp av en privat förmedling fick arbete snabbare och tjänade mer än de som var på Arbetsförmedlingen. Däremot fanns inga positiva effekter av privat arbetsförmedling för övriga och för ungdomar var det snarare en liten negativ effekt.

Efter nio månader hade de utrikes födda som fått hjälp av en privat aktör tjänat 21 500 kronor mer än dem som fick hjälp av Arbetsförmedlingen.

Sammantaget tyder det på att de privata förmedlingarna snabbare hittade arbeten till utrikes födda och att de lyckades hitta arbeten som var bättre anpassade till de arbetssökandes kompetens.”

Bakgrund: Under 2007-2008 fanns både privat och offentlig arbetsförmedling i tre län. Slumpvis utvalda ungdomar, funktionshindrade och utrikes födda fick möjlighet att gå till en privat förmedling, vilket var fjärde gjorde. Arbetssökande hos de s.k. kompletterande aktörerna hade tätare kontakt med sin förmedlare samt deltog oftare i jobbsökaraktiviteter och jobbmässor än de på Arbetsförmedlingen. De var också nöjdare med den hjälp de fick.

lördag 5 december 2009

Opinionsundersökning i Amerika och Europa om invandring och integration

Transatlantic Trends: Immigration är en regelbunden opinionsundersökning om befolkningens inställning till olika aspekter av invandring och integration på båda sidor av Atlanten: i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna och Spanien. Tyvärr är inte Sverige med i undersökningen.

The second-annual Transatlantic Trends: Immigration survey shows that while majorities on both sides of the Atlantic are preoccupied with economic troubles, the global financial crisis has not had a strong impact on views toward immigration.

Overall assessments of immigration as more of a problem or an opportunity have gone up slightly from last year; in 2009, 50 percent of Europeans and 54 percent of respondents in the United States described immigration as “more of a problem,” an increase from 43 percent and 50 percent, respectively, in 2008.


Några av de slutsatser som lyfts fram är:
* Den ekonomiska krisen har haft liten effekt på attityderna till invandring,
* i alla länder är stödet för permanent invandring större än för temporär arbetskraftsinvandring,
* alla länder stöder att invandrare bör ha tillgång till ekonomisk stöd
* men samtidigt menar en majoritet i alla länder att invandrare själva bör betala för språkutbildning,
* Åsikterna om hur regeringarna hanterar invandringspolitiken skiljer sig mycket åt mellan länderna.

British (71%), Spanish (64%), American (63%), and Italian (53%) respondents disapproved of their governments’ management, but Germans (71%), Canadians (59%), the Dutch (53%), and the French (50%) approved of the steps taken thus far.

* Majoriteten av Européerna stöder en gemensam invandringspolitik inom EU.

A majority in all European countries except the U.K. favored immigration policy formulation by the European Union as a whole, rather than at national or local levels. Across European countries as a whole, support averaged 56% -- but was only at 30% among respondents in the U.K.

På projektets hemsida finns en stor mängd informationsmaterial att ta del av.

fredag 4 december 2009

Jag och den nederländska ambassadören

I torsdags träffade jag den nederländska ambassadören för att tala om integrationspolitik. Jag informerade om regeringens politik, särskilt om den nya lagen för nyanlända invandrare. Men mest kom samtalet att handla om integrationspolitiken i stort och hur länder som är så lika varandra som Sverige och Nederländerna har så olika debattklimat och politik.

Vi fick ännu ett exempel på det härom dagen när parlamentet i Nederländerna röstade igenom ett förslag om att alla nyanlända invandrare ska lära sig nationalsången.

A majority of MPs voted Tuesday for the Dutch national anthem, Wilhelmus, to be taught as part of the compulsory integration course for immigrants to the Netherlands, reported Trouw.

The motion, tabled by SGP MP Cees van der Staaij, had asked the Dutch integration minister to include the Dutch national anthem as one of the final objectives of the integration test.

The proposal was well-received by Integration Minister Eberhard van der Laan who added while immigrants do not have to know all 15 verses of the national anthem, it is important that they know part of it.

Irländare allt mer skeptiska till invandring

Irland har gått från att vara ett utvandringsland till att de senaste åren varit ett av Europas stora invandringsländer. Men i den ekonomiska lågkonjunkturens spår hårdnar attityderna.

The vast majority (72 per cent) of people want to see a reduction in the number of non-Irish immigrants living here, according to an Irish Times /Behaviour Attitudes opinion poll.

Overall, a total of 43 per cent say they would like to see some, but not all, immigrants leave the State, while 29 per cent would like to see most immigrants leave. In contrast, just over a quarter (26 per cent) would like to see the number of immigrants remain as it is.

In a reversal of trends from polls in recent years, younger people’s attitudes towards immigration have hardened the most.

For example, 81 per cent of those aged 18 to 24 would like to see the number of immigrants fall, compared to 69 per cent in the 25-44 age group. People in rural areas and those from less well-off backgrounds are also more likely to support a reduction in the number of foreign workers based here.

torsdag 3 december 2009

Malta får EU:s gemensamma asylkontor

Ytterligare ett steg på vägen mot en EU-gemensam asylpolitik har tagits genom att ett kontor för asyl, European Asylum Support Office (EASO), upprättas på Malta.

The aim of EASO is to facilitate, coordinate and strengthen practical cooperation among member sates in the field of asylum and improve the implementation of the EU’s Common European Asylum System.

The office will support EU member states in their efforts to implement a more consistent and fair asylum policy, for example by helping to identify good practices, organising training at European level and improving access to accurate information on countries of origin.

It will also be responsible for coordinating support teams made up of national experts that will be deployed at the request of member states faced with a mass influx of asylum seekers into their territory.

It will also provide scientific and technical assistance for the development of asylum policy and legislation.

The office will be set up in the form of an agency, an independent European body. The commission and the member states will be represented on the management board, which will be the office’s governing body.

Att klara ett språkkrav utan att kunna engelska!

Storbritannien har infört en rad olika språkkrav för att få invandra, stanna permanent i landet och till slut bli medborgare. Men journalister har avslöjat att många skolor erbjuder vägar runt kraven på språkkunskaper. Times rapporterar.

In the windows of the UK Citizenship Centre in Birmingham, posters say it provides “Home Office Approved Certificates”. They boast a “very high success rate” and the process is “quick and easy”.

This is where immigrants, some of whom speak no English, come to buy English language certificates that will enable them to apply for permanent settlement in Britain.

Under a system introduced by David Blunkett, the former home secretary, certificates should be awarded only to migrants who have undergone lengthy language and citizenship classes and proved they can speak English “to a workable level”.

However, a month-long Sunday Times investigation has uncovered a network of “colleges” where staff cheat the system and admit they are “defeating the whole object of these exams”.

onsdag 2 december 2009

Afrikanska migranters kamp för att ta sig till Europa

Times har publicerat ett långt reportage från afrikanska migranters utgångspunkt. Det handlar om den riskfyllda resan från en hopplös situation i hemlandet till drömmarnas Europa. Reportern Dan Macdougall intervjuar bland annat en storebror till några bröder som försökte sig på resan till Europa, men drunknade på vägen.

“In The Gambia young men and women no longer think of school. If you take the traditional route through education, as I did, you go up the stairs slowly, step by step. But if you leave for Europe through the desert or by the sea it is the equivalent of travelling on an elevator. I walk into one of my classrooms and ask the children, boys and girls, 12-year-olds, how many have brothers or sisters in Europe. They will all put their hands up.

I then ask them how many want to follow and I get the same reply. All the hands in the air. I am a headmaster yet I earn a monthly salary of 3,000 dalasi [about £67]. My neighbour’s brother supports his entire family, 47 people, selling handbags and watches in a London market. He sends home £350 a month. Here that can support everyone. It can build a brick home. My home is mud-block — when the rains come there is nothing left of our floor.” He added: “My four brothers sat here and looked at a map and they kept coming back to Libya, they kept tracing the route across the desert with their fingers. We all took part in the decision. When they left we knew the risks were high, but for four of them to die in one boat is too much to take. Now their widows float among us like the living dead, lost in their grief; their children’s faces are a permanent reminder to us of what we have lost. Look around you. Our family is now destitute.”

tisdag 1 december 2009

Kontrakt för gemensamma värderingar i Tyskland

Tyska regeringen tänker inrätta ett kontrakt för nyanlända invandrare där de som invandrar måste skriva på ett kontrakt om att de accepterar samhällets gemensamma värderingar, såsom yttrandefrihet och kvinnors lika rättigheter.

Newcomers should learn German and uphold values such as freedom of speech and sexual equality, said Commissioner for Immigration Maria Boehmer. In return, immigrants could expect "help and support", Dr Boehmer said.

"We will draw up contracts with new immigrants," said Dr Boehmer. "In those contracts will be set out what they can expect in terms of support and help. But they will also set out what we can expect from immigrants.

"Everyone who wants to live and work here long term must say 'Yes' to our country. And for that we need a commonly accepted set of values. "These include a good knowledge of the German language, but also a readiness to take part in society."

Finland har blivit ett invandringsland

Finland tar nuförtiden emot minst lika många flyktingar som Danmark. Det börjar märkas i samhället, med bland annat etnisk boendesegregation som följd. Men, som de påpekar i Helsingin Sanomat, situationen är långt från den i t.ex. Sverige.

Today Hakunila and a dozen or so other Finnish suburbs are becoming real immigrant districts at an accelerating tempo. Other suburbs gathering large numbers of people of foreign origin include Varissuo in Turku, Espoon Keskus in Espoo, and Helsinki’s Meri-Rastila.

But what kind of districts are they turning into?

In other Nordic countries, including Sweden, Norway, and Denmark, there are areas where riots caused by frustrated immigrants often break out. On the other hand, today in Stockholm’s district of Rinkeby the streets are clean and fairly safe, while life is peaceful, even though the area's density of residents of immigrant origin is as high as 89 %. Another Swedish suburb, Rosengård in Malmö, where the proportion of immigrants is 94 %, has experienced plenty of vandalism and many riots, the most recent one being from 2007. Some 62 % of Rosengård’s working age residents are unemployed, and the blocks of rental flats are run-down, while a Danish criminal organisation is allegedly recruiting members in the district.