tisdag 22 juni 2010

Om företagare med utländsk bakgrund i Sverige

Tillväxtverket har nyligen gett ut antologin Möjligheternas marknad. Den ger en aktuell översikt av forskningsläget rörande företagande, migration och tillväxt och presenterar aktuell data om företagare med utländsk bakgrund i Sverige. 15 forskare har bidragit till antologin.

måndag 21 juni 2010

Sfi bra på lång sikt

IFAU har studerat hur sfi-deltagare klarar sig på arbetsmarknaden (Rapport 2010:10 ”Sfi och arbetsmarknaden”). Studien är den första långsiktiga uppföljningen av sambandet mellan sfi och framgång på arbetsmarknaden.

Under de första åren i Sverige har de som inte deltar i svenska för invandrare (sfi) avsevärt högre sysselsättning och inkomst. Men sfi-deltagarnas ställning på arbetsmarknaden stärks över tiden. Efter fem år i Sverige är andelen i arbete lika hög i de två grupperna och efter tio år är den 5 procentenheter högre bland deltagarna. Sfi-deltagarna går successivt från låg- till medelkvalificerade arbeten. De som inte gått sfi och har ett arbete har dock både mer högkvalificerade och högavlönade arbeten under hela perioden.

Den jämförelsevis positiva utvecklingen för sfi-deltagare är tydligare för kvinnor än för män och också mer markerad för lågutbildade jämfört med högutbildade. De som börjar men aldrig slutför en sfi-utbildning har ungefär samma sysselsättning som icke-deltagarna på lång sikt.

lördag 19 juni 2010

Regeringens uppföljning av integrationspolitiken

Regeringen presenterade igår en uppföljning av deras integrationsstrategi: Egenmakt mot utanförskap - redovisning av regeringens strategi för integration. Där följs utvecklingen av integrationen upp. Skrivelsen beskriver inriktningen på arbetet.

Integrationspolitiken har under de senaste åren haft ett samlat fokus på arbete, utbildning och språkkunskaper. De utgör nyckelfaktorer som påverkar utfallet på ett stort antal andra områden såsom hälsa, segregation, utsatthet för brott, demokratisk delaktighet och förutsättningarna för en rik fritid och deltagande i kulturlivet. Att förändra påverkansfaktorerna snarare än symtomen är ett centralt element i en effektiv, kunskapsbaserad integrationspolitik. Därvid har regeringen också åtgärdat tidigare kritik mot bristande fokus och vag viljeinriktning för integrationspolitiken.

Utvecklingen beskrivs, bland annat när det gäller arbete och utbildning.

I motsats till en vanlig föreställning har utvecklingen på arbetsmarknaden för utomeuropeiskt födda sammantaget varit positiv under de senaste tio åren. Arbetslösheten har sjunkit och sysselsättningen har ökat stadigt under perioden. Fattigdomen definierad som den andel av befolkningen som lever under normen för försörjningsstöd har minskat, särskilt bland utomeuropeiska invandrare. Detta har dock skett från höga utgångsnivåer.

fredag 18 juni 2010

Integration utifrån ett regionalt perspektiv

Missa inte SCB:s senaste integrationsrapport: Integration - ett regionalt perspektiv

Andelen sysselsatta bland utrikes födda varierar mellan olika delar av Sverige i betydligt större utsträckning än bland inrikes födda. I många regioner är skillnaden i andelen sysselsatta mellan inrikes och utrikes födda mer än 30 procentenheter.

Vimmerby, Söderhamn och Blekinge är exempel på regioner där skillnaden i sysselsättning är stor. I Pajala, Gällivare och Kiruna däremot är skillnaden i sysselsättning förhållandevis liten, runt 15 procentenheter.

I storstadsregionerna där många nyanlända invandrare bosatt sig var andelen sysselsatta 58 procent bland de utrikes födda och 82 procent bland de inrikes födda år 2008.

onsdag 9 juni 2010

Avhandling om arbete med integration i Malmö, Birmingham och Bologna

Sarah Scuzzarello har i sin avhandling från Statsvetenskapliga institutionen, Lunds Universitet, jämfört vad som menas med integration och vilka hinder man som invandrare kan stöta på i tre olika europeiska städer – Malmö, Bologna och Birmingham.

I avhandlingen kritiserar Scuzzarello mångkulturalism som modell för att hantera gruppers olikheter. Istället landerar Scuzzarello en ny modell: caring multiculturalism.

Caring multiculturalism tar inte kultur för given, utan ifrågasätter istället vad kultur betyder för människor, hur den är socialt skapad och i vilket syfte. Detta kritiska angreppssätt innebär att caring multiculturalism fokuserar på individerna som beskriver sig själva eller är uppfattade som medlemmar i en viss kulturell, etnisk eller religiös grupp. Det ramverk som utvecklas i avhandlingen ger därför stort utrymme till individernas agens att skapa, bibehålla och utmana kulturens diskursiva konstruktioner och materiella praktiker. Således är caring multiculturalism uppmärksam på den sociala kontext i vilket det skulle kunna implementeras.

Det går att ladda ner hela avhandlingen Caring Multiculturalism. Local Immigrant Policies and Narratives of Integration in Malmö, Birmingham and Bologna här.

Scuzzarello säger så här till Forskning.se om arbetet med integration i Malmö.

Sarah Scuzzarello tycker att fixeringen vid att integration måste ske via ett arbete kan vara problematisk.

- Det finns ju faktiskt människor som inte vill eller kan delta i arbetslivet. För dem finns ingen plan B för att komma in i samhället, säger hon.

Hon framhåller också att Malmö stad gör ett viktigt arbete med att föregå som gott exempel för näringslivet: Kommunens anställda med en fjärdedel utlandsfödda speglar den etniska sammansättningen av stadens befolkning. Däremot, menar hon, är det viktigt att inte låta sig duperas helt av siffrorna: mindre än 10 procent av de högre tjänstemännen är invandrare medan drygt 50 procent av de som arbetar inom kommunens servicesektor har invandrarbakgrund.


- I dag är det invandrarna som står för servicen och under de år som jag har studerat verkar det finnas väldigt lite diskussion om det verkligen är så man vill att det ska vara, säger Sarah Scuzzarello.

tisdag 8 juni 2010

29 procent klarar inte medborgarskapstestet i Storbritannien

Inte bara Danmark ställer krav för att som invandrare få stanna permanent i landet. Sedan några år tillbaka krävs det i Storbritannien kunskaper i engelska och att man klarar av ett medborgarskapstest för att få permanent uppehållstillstånd och/eller medborgarskap. Senaste uppgifterna visar att nästan en tredjedel av dem som tar testen inte blir godkända.

Failure rates are highly differentiated by nationality. 98 percent of Australians, 97 percent of Americans and 96.9 percent of Canadians who took the test passed it. Other countries where English is widely spoken also fared relatively well with 90.2 percent of Zimbabweans and 82.5 percent of Nigerians passing. However, several nationalities with substantial numbers of migrants in the UK scored less than 50 percent. For example, only 47.9 percent of Iraqis, 47.8 percent of Afghans, 45.9 percent of Turks and 44 percent of Bangladeshis passed. Many Afghans and Iraqis are in the UK as refugees or with subsidiary protection. Although they do not need to pass the test to remain in the UK, their position is more secure after naturalisation. Other migrants, for example spouses or workers, cannot obtain a secure status without passing the test.

måndag 7 juni 2010

Nytt poängsystem för permanent uppehållstillstånd i Danmark

Det finns poängsystem för invandring i många länder, t.ex. i Kanada och Australien. Danmark har nyligen (25 maj) gått ett steg längre och infört poängsystem för att få stanna i landet permanent. Läs en bra beskrivning av reformen på EUDO Citizenship.

According to the preparatory report to the Bill the aim of the reform is to make it possible for well-integrated foreigners to acquire a permanent residence permit earlier than today, namely after 4 years instead of 7 years, as was previously the case. Moreover, the reform intends to send a signal of what Denmark expects from its new co-citizens. The basic idea is that there is a personal responsibility for integration and active citizenship, and furthermore that foreigners wishing to integrate in Denmark and proving good will as regards active contribution to and respect for Danish culture and democratic values can become part of the Danish society and acquire a permanent residence permit. However, foreigners who do not ‘prove good will to integrate’ will be excluded from acquiring a permanent residence permit. The result of ‘the integration will’ is brought into focus.

lördag 5 juni 2010

Social Rapport 2010

I fredags lyssnade jag på en presentation av kapitlet om boendesegregation från årets Social Rapport 2010. Socialstyrelsen har verkligen gjort ett bra arbete och hela rapporten är klart läsvärd.

Den sociala rapporten ger en översikt över vilka de sociala problemen är, varför de uppstår och hur de förändras över tid. Den belyser och analyserar den långsiktiga utvecklingen med tyngdpunkt på det senaste decenniet. Särskilt uppmärksammas de grupper i samhället som är mest eftersatta i ekonomisk och social bemärkelse.

Se sidan 176 för kapitlet om boendesegregation.

fredag 4 juni 2010

Stockholmare positiva till utlänningar

EU-Kommissionen har genomfört en stor undersökning om hur befolkningen i 75 städer i Europa upplever sin livskvalitet. Två frågor berör integration: om närvaron av utlänningar är bra för staden och om utlänningar som bor i staden är väl integrerade. Det finns inget direkt samband mellan vad befolkningen svarar på dessa två frågor. Rapporten Survey on perceptions of quality of life in 75 European cities använder Stockholm som exempel:

Cities where many respondents believed that the presence of foreigners was positive, were not necessarily characterised by a high proportion of respondents who thought that those foreigners were well integrated, and vice versa.

Stockholm illustrated this perfectly: its respondents were among the most likely to think that the presence of foreigners was good for their city; however, they were among the least likely to think that foreigners were well integrated (88% vs. 38% agreed). Note that the city’s current result on the latter question represents an improvement of 26 percentage points over its situation in 2006; in that year, just 12% of respondents in Stockholm agreed that foreigners were well integrated.


I den statistiska bilagan går det att se hur befolkningen i Stockholm och Malmö svarat på frågorna. Där kan man se att Stockholmare är betydligt mer positiva än malmöbor och genomsnittet i EU när det gäller frågan om utlänningar är bra för staden.

torsdag 3 juni 2010

Avhandling om hur S och M bemöter SD

Stort grattis till mina fd. kollegor Jenny Kiiskinen och Sigrid Saveljeff som disputerade den 21 maj om Moderaternas och Socialdemokraternas strategier för att bemöta Sverigedemokraterna före och efter det senaste valet. Hela avhandlingen går att ladda ner här.

Avhandlingen besvarar två frågeställningar:

* Hur utformar Socialdemokraterna och Moderaterna innehållet i det strategiska bemötandet av Sverigedemokraterna?
* Vilka faktorer förklarar innehållet i Socialdemokraternas och Moderaternas strategiska bemötande av Sverigedemokraterna?

onsdag 2 juni 2010

Låg fruktsamhet hos döttrar till utrikes födda

SCB har publicerat en intressant studie som visar att döttrar till utrikes födda inte får fler barn än andra, utan snarare tvärtom.

En ny studie från SCB visar hur barnafödandet ser ut för kvinnor som är födda i Sverige men har koppling till ett annat land, det vill säga att en av eller båda deras föräldrar är födda utomlands. För att jämföra barnafödandet i olika grupper har vi använt oss av det summerade fruktsamhetstalet som visar det genomsnittliga antalet barn per kvinna i en grupp. Det visade sig i studien att svenskfödda kvinnor med koppling till ett annat land har lägre fruktsamhet, lägre än såväl utlandsfödda kvinnor som inrikes födda med svenskfödda föräldrar. Lägst fruktsamhetstal har de kvinnor vars båda föräldrar är födda utanför Sverige.

tisdag 1 juni 2010

Mer selektiv migrationspolitik i Australien

Australien spetsar till sin migrationspolitik. Fler högutbildade specialister som efterfrågas av företagen och färre familjeinvandrare ska få komma till landet.

Immigration Minister Chris Evans said the government would cut family migration places by 5750 and general skilled migration places by 3600, replacing them with 9150 additional employer-sponsored skilled migrants. Healthcare, engineering and mining were some of the high-skill areas highlighted in the budget.

"These reforms support the government's policy to deliver a more demand-driven skilled migration program that meets the needs of the economy in sectors and regions where there are shortages of skilled workers," Senator Evans said last night.


Arbetskraftsinvandringen koncentreras till färre yrken.

In a major rationalisation, Immigration Minister Chris Evans will today unveil a new list of just 181 skills, professions and occupations - down from the 400 cited in the old list.

Butter makers, journalists, script editors, fashion designers, intelligence officers, cooks and hairdressers are among those culled. But other, more specialised, professions - such as pharmacists - have also been dumped.

Senator Evans said the new list was part of an ongoing attempt by the government to decouple the link between education and immigration.

"Australia's migration program cannot be determined by the courses studied by international students," he said in a media release yesterday.