lördag 19 december 2009

Ny statistik om utrikes föddas situation på arbetsmarknaden

Ni har väl inte missat SCB:s omfattande rapport om utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden? Dels redovisas hur sysselsättningsutvecklingen bland utrikes födda personer som invandrade till Sverige åren 1997, 2000 och 2003 sett ut och dels beskrivs utrikes föddas situation på arbetsmarknaden under de tre första kvartalen år 2009.

Vi känner igen integrationsmönstren för utrikes födda väl. Andelen sysselsatta ökar med tiden i Sverige, män har oftare arbete, andelen sysselsatta varierar för olika grupper av utrikes födda. Personer som fått asyl är sysselsatta i lägst utsträckning. Speciellt låg är sysselsättningen bland personer som fått asyl och enbart har en förgymnasial utbildning. Det är bland personer födda i Irak, Iran och Somalia som sysselsättningen är allra lägst.

En intressant uppgift är vilka invandrare som flyttar eller stannar i landet. Bland personer som fått asyl bor cirka 90 procent fortfarande i landet efter 10 år. Bland arbetskraftsinvandrarna gäller detta för mindre än halva gruppen. Det tenderar alltså att vara de med sämst arbetsmarknadsintegration som stannar i Sverige.

En positiv uppgift är att lågkonjunkturen det senaste året inte verkar ha drabbat utrikes födda hårdare än andra.

Inga kommentarer: