fredag 12 september 2008

Socialdemokraternas idéer känns igen

Socialdemokraterna har presenterat två program som målar upp inriktningen på deras framtida integrations- och migrationspolitik. Ett handlar enbart om migrations- och integrationspolitik, Migration: En rättvis värld är möjlig, och det andra, Investera i vår välfärd, har en bredare ansats. Båda är en del av Socialdemokraternas rådslagsarbete.

Jag gör följande iaktagelser

De (alltså den socialdemokratiska arbetsgrupp som skrivit rapporterna) uttalar sig positivt om utvecklandet av en gemensam europeisk migrationspolitik. Här skiljer sig inte politiken från t.ex. alliansen. De delar också alliansens ambition att arbeta med vidarebosättning av kvotflyktingar på europeisk nivå. Det senare gillar ju jag som arbetar med frågan. Migrationsrapporten lyfter fram några områden som de menar är i särskilt behov av en översyn:

• Sverige behöver bli bättre på att välkomna nya svenskar och ta tillvara deras resurser i arbetslivet.
• Sverige måste anpassa vår lagstiftning inför kommande behov av arbetskraftsinvandring.
• Sverige måste bli bättre på att hantera situationen för dem som lever i Sverige utan tillstånd.

Bakom alla fina ord kan jag bara skönja ett fåtal konkreta förändringsförslag:

Socialdemokraterna vill förändra mottagningen av asylsökande. Under asylprövningsperioden bör ett boende kunna anvisas för den asylsökande, så att asylprocessen går så snabbt som möjligt, t ex genom närhet till den prövande myndigheten. Även om de inte skriver det rakt på sak är det uppenbart att de vill avskaffa EBO, som leder till "att människor, i synnerhet barn, far direkt illa som ett resultat bland annat av att alltför många personer bor i samma lägenhet. Därför bör lagstiftningen ses över i syfte att alla kommuner tar ett ansvar för mottagandet, att möjlighet ges att kunna anvisa ett boende under själva asylprövningen. Det boende som anvisas, som idag kallas för anläggningsboendet och handlar om helt vanliga lägenheter, bör utvecklas ytterligare och lagen om eget boende ses över."

När det gäller introduktionen vill de ge varje nyanländ invandrare ett personligt ombud som tillsammans med migranten har huvudansvaret för en introduktionsplan för den första tiden i Sverige. Förslaget liknar det som nyligen presenterats av en statlig utredning. Där kallar de ombudet för lotsar. De föreslår också mer pengar till kommuner med stort flyktingmottagande.

Övriga förslag är egentligen bara en upprepning av tidigare politik med över 20 år på nacken. Bättre undervisning i svenska, Kompletteringsutbildning för utländska akademiker och yrkesutbildade, Ta vara på kompetens, Löneliknande introduktionsersättning m.m. är, om inte socialdemokraterna vet om det, inriktningen på politiken sedan decennier tillbaka. I princip innebär alltså förslagen att introduktionen fortsätter som idag, men med ambitionen att sprida flyktingarna över landet... I dokumentet investera i välfärd skriver de att "Vi vill att alla kommuner i lag ska var skyldiga att ta mot flyktingar motsvarande sin totala andel av befolkningen." Spridningstanken är alltså central.

De vill också bli av med begreppet integration och ersätta det med delaktighet. Vi tycker att det är dags att lämna begreppet integration och upprätta ett nytt begrepp. Integration kan aldrig vara ett mål i sig. Vi vill istället använda ordet delaktighet. Att vara delaktig är att vara en del i det land man lever i. Allas delaktighet är ytterst en fråga om demokrati och medbestämmande och en förutsättning för att vi ska kunna skapa ett samhälle som präglas av solidaritet och sammanhållning.

När det gäller arbetsmarknadsinvandring förespråkar de mer styrning och kontroll och för papperslösa vill de lägga mer ansvar på arbetsgivare. De öppnar för möjligheten att arbetsgivaren kan dömas till skadestånd till arbetstagaren. Straffet för att utnyttja arbetskraft skulle således öka och sannolikt minska förekomsten av oseriösa arbetsgivare, samtidigt som incitamenten för att anmäla dessa skulle öka.

Sammantaget: Mer spridning, annars kör vi på som vanligt.

Inga kommentarer: