måndag 30 juni 2008

Ny sysselsättningsstatistik efter utbildningsnivå och födelseland

Statistiska Centralbyrån har nyss redovisat Befolkningens utbildning och sysselsättning för år 2006. Här hittar vi också uppgifter på sysselsättning efter invandrares födelseland.

SCB sammanfattar:

Utrikes födda förvärvsarbetar i klart mindre utsträckning än svenskfödda. Totalt förvärvsarbetade 83 procent av de svenskfödda och 58 procent av de utrikes födda i åldern 25–64 år. Skillnaden kvarstår även om hänsyn tas till utbildningsnivån. Av de utrikes födda med lång eftergymnasial utbildning i åldern 25–64 år förvärvsarbetade 68 procent. Bland svenskfödda med motsvarande utbildningsnivå förvärvsarbetade 90 procent.

Två tredjedelar av flyktingarna jobbar inte

För vissa födelseländer är sysselsättningen katastrofalt låg. Av de över 51 000 personer mellan 25-64 år som invandrat från Irak hade bara 36 procent arbete år 2006. För de 11 000 personer födda i Somalia är motsvarande andel 29 procent. För Afghanistan är andelen 33 procent. Två tredjedelar av de stora invandringsgrupperna som kommer som flyktingar till Sverige är alltså arbetslösa. Kanske allra mest överraskande är att bara 24 procent av dem som invandrat från Serbien Montenegro är sysselsatta (och enbart 14 procent av kvinnorna).

Tyvärr innebär dagens flyktinginvandring bara en import av arbetslöshet.

Inga kommentarer: