måndag 1 september 2008

Födelseland främsta förklaring av antalet sjukskrivningsdagar

Tommy Bengtsson och Kirk Scott har i rapporten Human Capital and Ethnic Determinants of Sickness Absence in Sweden 1993–2001 undersökt vad som förklarar olika individers sjukskrivningar.

Studien visar att det finns stora skillnader i antalet sjukdagar mellan inrikes födda och olika grupper av utrikes födda. Personer födda i Grekland, Irak, Turkiet och f.d. Jugoslavien har till exempel mer än dubellt så många registrerade sjukdagar som inrikes födda svenskar mellan 1993 och 2004. Skillnaderna är stora även om man kontrollerar för andra faktorer som utbildning, ålder m.m. Författarna konstaterar att de faktorer som huvudsakligen förklarar antalet sjukdagar är födelseland följt av utbildningsnivå.

Inga kommentarer: