lördag 13 september 2008

Europeisk pakt för invandring och asyl

Regeringen har tagit fram en faktapromemoria om den europeiska pakten för invandring och asyl (2007/08:FPM139) Det är en pedagogisk och utmärkt sammanfattning som alla som är intresserade av migrations- och integrationsfrågor bör ta del av.

Frankrike har under sitt ordförandeskap i EU hösten 2008 valt att prioritera asyl- och invandringsfrågorna. Som en del härav har det franska ordförandeskapet tagit initiativ till ett förslag om en europeisk pakt för invandring och asyl.

Det franska initiativet är ett förslag till en pakt om europeisk asyl- och invandringspolitik. Förslaget innehåller åtaganden inom följande områden: laglig invandring och integration, olaglig invandring och återvändande, gränskontroll, asyl samt partnerskap med tredjeländer och främjande av synergier mellan migration och utveckling.

Europeiska rådet kommer sannolikt, efter att förslaget har förhandlats och godkänts av rådet för rättsliga och inrikes frågor, att godkänna förslaget under hösten 2008.

Regeringens generella inställning är att stödja utvecklandet av en övergripande europeisk migrationspolitik som fördjupar det europeiska samarbetet och kompletterar medlemsstaternas politik på detta område. Som en del i detta arbete stödjer regeringen förslaget till en europeisk pakt för invandring och asyl.

Inga kommentarer: