onsdag 6 augusti 2008

Svenskar relativt positiva till invandring och mångfald

En läsare har frågat mig vad svenska befolkningen tycker om invandring och invandrare. När jag jobbade med hemsidan temaasyl.se så skrev jag en del om det och det är på sin plats att kort redovisa det här.

I december 2006 presenterades de senaste resultaten av Eurobarometer som är en stor Europaövergripande opinionsundersökning. Där mäts bland annat inställningen till invandring och invandrade. 40 procent av EU-medborgarna höll med om påståendet att ”immigrants contribute a lot to our country”. I Sverige var befolkningen betydligt mer positivt inställda. 79 procent ansåg att invandrade bidrar mycket till landet, vilket var överlägset störst andel. Andra länder med positiv inställning var Portugal (66 procent) och Irland (56 procent).

Svenska undersökningar

Innan Integrationsverket lades ner publicerade de regelbundna attitydundersökningar. Den sista integrationsbaromentern från 2007 visar att befolkningen blivit något mer negativa till invandring och etnisk och kulturell mångfald. Myndigheten lyfter särskilt fram tre resultat.

* De som bestämt uppger att de ”kan tänka sig rösta på ett parti som vill inskränka invandrarnas rättigheter” blir signifikant fler. 7,3 procent svarar att de ”absolut” vill göra det, mot 5,7 i förra mätningen. De som ”kanske” vill göra det är 16 procent.
* Tre av tio anser att ”infödda svenskar bör komma före invandrare när det gäller jobb, bostäder och bidrag” är en riktig tanke. 2007 ökar dock andelen (från 12 till 14 procent) som instämmer helt i en tanke som innebär systematisk diskriminering av invandrare på exempelvis arbets- och bostadsmarknaden.
* 15 procent instämmer helt eller delvis i tanken ”När arbetstillfällen minskar bör de invandrare som finns i Sverige skickas tillbaka till sina ursprungsländer”. I en jämförbar mätning i Tyskland 2006 instämmer mer än dubbelt så många (35 procent).

Mångfaldsgruppen vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitetet, verkar ha tagit över stafettpinnen från Integrationsverkret och fortsätter att kartlägga attityderna till etnisk mångfald bland befolkningen i Sverige.

Resultaten för 2007 visar att svenskarna fortsatt är positiva till mångfalden men att de som invandrar ska anpassa sig till vårt lands vanor för att vara välkomna.

Många svenskar har goda erfarenhet av nära kontakt och samarbete med personer med invandrarbakgrund. En stor majoritet håller också med om att invandrare skall ha precis samma sociala rättigheter som de som är medborgare i Sverige.

Antalet som vill att slöja bör vara förbjudet i skolan eller i arbetet får ökande stöd, men fortfarande är den svenska opinionen mindre negativ till slöja än i andra länder.

Det har också genomförts särskilda undersökningar om attityder till muslimer.

Mindre invandring önskas

Trots de positiva attityderna önskar majoriteten mindre invandring. Pew Research Center undersöker i The Pew Global Attitudes Project länders attityder till globalisering, invandring, religion, jämställdhet och demokrati.

Som vanligt är sveriges befolkning mest positiva, eller ivarjefall minst negativa, till invandring. På frågan “We should restrict and control entry of people into our country more than we do now.” är Sverige det land där minst andel av befolkningen håller med: 53 procent. De kan jämföras med t.ex. 62 procent i Kanada, 66 procent i Tyskland, 75 procent i Storbritannien och USA samt 87 procent i Italien.

Men det påverkar inte politiken

Det intressanta är att befolkningens negativa attityder inte påverkar migrationspolitiken i någon större utsträckning. Studien From Individual Attitudes towards Migrants to Migration Policy Outcomes: Theory and Evidence av Giovanni Facchini och Anna Maria Mayda visar det intressanta resultatet att befolkningens oftast negativa inställning till invandring inte verkar påverka ländernas migrationspolitik. Det finns ett gap mellan väljarnas önskemål och den förda politiken som författarna förklarar med att lobbying och påtryckargrupper har stort inflytande.

Inga kommentarer: