onsdag 16 juli 2008

115 miljoner till 52 projekt

Migrationsverket har nu publicerat hela listan på projekt som beviljats medfinansiering av europeiska flyktingfonden. 115 miljoner kronor har fördelatas på 52 utvecklingsprojekt. Flyktingfonden är ett redskap för EU att utveckla och främja en gemensam europeisk migrationspolitik. I den långa listan av beviljade projekt finns det jag tagit fram i samarbete med MIM/IMER på Malmö Högskola: Vidarebosatta flyktingars arbetsmarknadsintegration i Sverige. Jag ska göra allt för att de 2 318 643 kronorna ska komma till nytta. Här är delar av flyktingfondens motivering till att de beviljat oss pengar.

Projektet är mycket angeläget. Ingen uppföljning eller utvärdering är tidigare gjord...projektplanen är välarbetad och konkret...projektmålet tydliggjörs med ett antal delmål och metod och arbetssätt är väl genomtänkt...

Projektet är väl avgränsat och ska svara på ett antal frågor rörande vidarebosatta flyktingars integration i Sverige. Resultatet kan komma att påverka hela vidarebosättningskedjan, då det kan få betydelse för allt från uttagning av flyktingar, till hur bosättning bör se ut och hur mottagningen kan utvecklas. Resultatet av dessa studier ska sammanställas i en slutrapport och en antologi. Den sammanställda kunskapen ska anpassas och spridas till intressenter och beslutsfattare både nationellt och internationellt. Kunskapen kommer också att utgöra underlag för utveckling av hela vidarebosättningsprocessen samt ge underlag för utvecklingen av en gemensam europeisk hantering.

Inga kommentarer: