tisdag 3 juni 2008

Försämrad arbetsmarknadsintegration att vänta

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2008 och 2009 är mycket bekymmersam för oss som vill se en förbättrad arbetsmarknadsintegration. Det mesta tyder på att utomeuropeiskt föddas situation kommer att försämras ytterligare, samtidigt som inströmningen av nyanlända flyktingar fortsätter. Stämmer Arbetsförmedlingens prognos kan vi förvänta oss en ökning med 10 000-tals arbetslösa utoneuropeiskt födda under 2009. Detta från en redan permanent sysselsättningskris i flyktinggrupper från till exempel Irak, Afhanistan och Somalia.

...det är oroande att den positiva utvecklingen nu vänder och arbetslösheten stiger. Det drabbar främst personer med bristfällig utbildningsbakgrund och grupper som är på väg in på arbetsmarknaden, unga och utlandsfödda, säger tf generaldirektör Lena Liljebäck.

– Gemensamt för många arbetslösa som har svårt att finna en förankring på arbetsmarknaden är just att de har en svag utbildningsbakgrund. Den här gruppen ökar, bland annat därför att var fjärde elev slutar gymnasieskolan utan godkända betyg och andelen korttidsutbildade är stor bland nyanlända invandrare, säger Lena Liljebäck.

Stor pessimism

Arbetsförmedlingen ger uttryck för en mycket stor pessimism när de konstaterar att ökningen av antalet personer in arbetsför ålder inte kommer att leda till ett större arbetsutbud. De räknar helt enkelt inte med att de som invandrar kommer att stå till arbetsmarknadens förfogande.

Ökningen av arbetskraftutbudet blir närmare 40 000 personer 2008, men uppgången stannar vid knappt 10 000 personer 2009. Den demografiska effekten kommer att ge ett litet tillskott till arbetskraften. Befolkningen fortsätter att öka i grupper som har ett lågt arbetskraftsdeltagande. Det gäller dels utlandsfödda som är nyanlända, dels unga i åldern 20-24 år.

Till skillnad från politikernas prat om invandrare som resurs, tecknar Arbetsförmedlingen en motsatt bild där utomeuropeiskt födda samtidigt ökar i antal och minskar i antal sysselsatta. En dyster tid är att vänta.

Inga kommentarer: