måndag 2 juni 2008

Den bortglömda utredningen

I skuggan av den stora utredningen om nyanlända invandrares introduktion presenterades idag den statliga utredningen SOU 2008:56 Mångfald som möjlighet - Åtgärder för ökad integration på landsbygden. Utredningen har letts av miljöpartisten Matz Hammarström som efter valet blev av med jobbet som generaldirektör när Djurskyddsmyndigheten lades ner. Istället fick han det tveksamma nöjet att ro iland denna utredning.

Utredaren har verkligen vänt och vridit på sitt uppdrag för att få fram något matnyttigt. Förslagen handlar framförallt om att få in en grön prägel på de insatser som redan finns eller är under planering, som grön lots, grön validering, grön SFI etcetera. I pressmeddelandet finns några förslag uppräknade:

* Grön SFI, yrkesinriktad svenska för invandrare med inriktning mot de gröna näringarna
* En satsning på export med mångfald som resurs
* Ett nationellt rådgivningscentrum för etablering på landsbygden
* En satsning på småskaligt landsbygdsföretagande med särskilt fokus på utrikes födda
* En höjning av maxbeloppet på mikrolån
* Etablering av en nationell forskarskola i samarbete mellan universitet och högskolor med forskningskompetens inom området landsbygdens och de gröna näringarnas

Introduktionslag

Det roligaste för min del är att utredningen lagt till ett stycke om vikten av att införa en introduktionslag där jag nämns som tung källa:)

"Sverige saknar, till skillnad från många andra länder, en integrationslag. (Henrik Emilsson, ”Introduktion och integration av nyanlända invandrare och flyktingar – Utredningar, granskningar, resultat och bristområden”. Skriftserien Asylmottagande i fokus, 7/2008, s. 58.) Vi anser att en integrationslag skulle motverka de brister och otydligheter vad gäller ansvarsfördelning som så länge motverkat integrationssträvandena i landet, och därmed stärka rättssäkerheten. Frånvaron av en lag bidrar till att innehållet i introduktionen är vagt definierat och varierar mycket från kommun till kommun. I Asylmottagande i fokus, 7/2008, skriver Henrik Emilsson att en integrationslag ”skulle göra det möjligt att bättre klargöra mål och innehåll samt individers, kommuners och andra aktörers ansvar”."

Inga kommentarer: