fredag 16 maj 2008

IFAU - bra kunskap om integration

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. De bedriver sedan några år tillbaka den bästa forskningen om integration. Torra, sakliga och oftast kvantitativa rapporter.

De har bland annat visat att:

Flickor och elever med utländsk bakgrund gynnas i betygssättnignen.
Resultaten visar att både flickor och utlandsfödda generellt får högre slutbetyg än pojkar respektive svenskfödda med samma provresultat. Resultaten för flickor gäller i svenska, engelska och matematik i årskurs 9. För utlandsfödda gäller resultaten i svenska och matematik.

Arbetsgivare tenderar att diskriminera utrikes födda, särskilt arabisktalande.
Personer med ett utländskt namn som lagt in sitt CV på Arbetsförmedlingens hemsida blir kontaktade av färre arbetsgivare än personer med ett svenskklingande namn.

En studie som mätte individers automatiska associationer visar att en överväldigande majoritet av arbetsgivarna hade omedvetna negativa attityder gentemot män med arabiskt klingande namn och 77 procent associerade dessutom gruppen med en lägre prestation, jämfört med infödda svenska män.

En studie om avidentifierade jobbansökningar visar att det i rekryteringar som använde vanliga anställningsförfaranden hade kvinnor och personer med bakgrund utanför västvärlden betydligt lägre chans att få komma på intervju. Avidentifieringen innebar att sannolikheten att intervjuas ökade med ca 8 procentenheter för båda dessa grupper. Avidentifierade ansökningar ökade dessutom kvinnornas chans att till slut bli erbjudna anställningar. För sökande med utländsk bakgrund gick det dock inte att se någon motsvarande effekt på sannolikheten att erbjudas arbete.

Utbildning lönar sig nästan lika mycket för utrikes födda som inrikes födda
Resultaten visar att invandrare har en något lägre avkastning på utbildning än svenskar. Vidare så är avkastningen på utbildning betydligt högre för invandrare som kommit till Sverige under grundskoleålder än för invandrare som kommit till Sverige i vuxen ålder. För invandrare som kommit till Sverige i vuxen ålder och som investerat i svensk utbildning är avkastningen på utbildning högre än för invandrare med endast utländsk utbildning.

Inga kommentarer: