fredag 22 april 2011

Vägen från försörjningsstöd till arbete

Den nya IFAU-rapporten Från försörjningsstöd till arbete – Hur kan vägen underlättas? av Eva Mörk är viktig utifrån ett integrationsperspektiv eftersom utrikes födda står för omkring hälften av antalet personer med försörjningsstöd.

Ungefär hälften av mottagarna av ekonomiskt bistånd är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. De är i allmänhet längre från arbetsmarknaden än övriga inskrivna vid förmedlingen. Bidragstagarna är yngre, har lägre utbildning och är oftare födda utanför västvärlden. De hittar också i lägre utsträckning ett arbete jämfört med övriga grupper. Samtidigt deltar denna grupp i lägre utsträckning i Arbetsförmedlingens program, till exempel i jobb- och utvecklingsgarantin. Även om man tar hänsyn till andra skillnader mellan grupperna är sannolikheten att delta i ett program nästan 15 procentenheter lägre i gruppen som enbart har försörjningsstöd, jämfört med dem som har a-kassa.

Rapportens resultat är intressanta. Åtgärder som ofta används för att underlätta övergången till arbete, som ekonomiska incitament och samverkan, har enligt Mörk ingen påvisad positiv effekt. Det som verkar hjälpa deltagare att hitta jobb är program som kombinerar utbildning med subventionerad anställning. Krav på aktivering verkar också fungera avskräckande för ungdomar.

Inga kommentarer: