torsdag 17 mars 2011

Så har den ekonomiska krisen påverkat ländernas integrationspolitik

Elizabeth Collett undersöker i studien Immigrant Integration in a Time of Austerity (MPI) hur den ekonomiska krisen påverkat olika länders integrationspolitik. Den övergripande slutsatsen är att det ser mycket olika ut i de länder som undersöks. Några traditionellt sett stora invandringsländer har infört en mer restriktiv migrationspolitik. Vissa har gjort nedskärningar i budgeten för integrationspolitiken medan andra har bibehållit sina utgiftsnivåer. Några exempel:

Sverige har trots den ekonomiska nedgången 2009 ökat sin budget för integrationsinsatser. Också Danmark har de senaste åren ökat sin budget för integrationspolitik och behållit en aktiv arbetsmarknadspolitik. Overall, while Denmark asks a great deal from immigrants, it has also remained willing to finance the programs which immigrants need in order to meet the requisite criteria. Också Tyskland har fortsatt att investera i integrationsinsatser på samma nivåer som tidigare.

Irland, som drabbats hårt av den ekonomiska krisen, har budgeten halverats. I Nederländerna har budgeten för integrationsinsatser minskats med 80 procent. Det är en följd både av att landet tänker minska den utomeuropeiska invandringen drastiskt och att invandrarna själva nu får stå för en stor del av kostnaden för sina integrationsinsatser. Också i Storbritannien har utgifterna minskat mycket, vilket bland annat begränsat möjligheterna att få språkundervisning och att flera av de frivilligorganisationer som ger service till invandrare fått halverade anslag.

Inga kommentarer: