onsdag 16 september 2009

Segregationens negativa och positiva effekter

IFAU levererar nästan alltid korta men kärnfulla rapporter. Kvantitativa studier med resultaten i fokus. Rapporten Bostadssegregationens effekter på flyktingbarns skolresultat av Per-Anders Edin, Peter Fredriksson, Hans Grönqvist och Olof Åslund är inget undantag.

Rapporten visar att en hög andel utrikes födda verkar påverka skolresultaten negativt. Men samtidigt påverkas grundskolebetygen positivt om det finns landsmän med hög utbildning i närheten. Ju fler vuxna i den egna gruppen som är högutbildade, desto högre blir barnens betyg. Effekten är större för pojkar och bland barn till lågutbildade. Mönstret stämmer väl med tidigare studier som visar att resurserna hos personer i närområdet påverkar individen.

Men vi får inte glömma att, vilket författarna påpekar i rapportens sista stycke, dessa effekter av etnicitet och utbildningsnivån i den omgivande befolknignen är betydligt mindre än t.ex. skillnaderna som finns mellan utrikes och inrikes födda, pojkar och flickor, barn till hög- och lågutbildade och mellan kommuner och skolor.

Inga kommentarer: