måndag 1 september 2008

Kritik av introduktionen för nyanlända invandrare i Göteborg

Introduktionen av nyanlända invandrare har länge varit ett sorgebarn i Sverige, vilket jag bland annat visar i min rapport Introduktion och integration av nyanlända invandrare och flyktingar. Stadsrevisionen i Göteborg har granskat Göteborg kommuns arbete med introduktion och de konstaterar samma gamla vanliga problem.

* Stadens introduktion för flyktingar och nyanlända svarar inte upp mot kommunfullmäktiges och de nationellt formulerade målen. Det beror på brister i ledningen och styrningen såväl på verksamhetsnivå som på stadsdelsnivå.
* Det finns ingen tillförlitlig uppföljning av verksamhetens ändamålsenlighet, effektivitet och kvalitet.
* Stadsdelsnämnderna som är ansvariga för verksamheten har varken formulerat lokala mål för verksamheten eller ställt några krav på relevant uppföljningsinformation.
* Det går inte att bedöma om och i så fall vilken typ av samhällsinformation den enskilde individen har fått inom ramen för introduktionsprogrammet.
* Vuxenutbildningens arbete befinner sig i ett utvecklingsskede vilket inte gör det möjligt att utläsa effekterna av den verksamhetsförlagda svenskundervisningen.
* Kommunen har inte någon tillförlitlig samlad bild om flyktingars och nyanländas boendeförhållanden och behov.
* De flesta når inte målet om egenförsörjning, vilket är det främsta målet med introduktionen.

Göteborg kommun får dock ett litet plus när det gäller kvaliteten i den introduktion som erbjuds barn och unga där skolan tar ett stort ansvar för barnens introduktion. Samtidigt ser stadsrevisionen att det finns ett behov av ett större mått av helhetstänkande och samordning inom kommunen beträffande undervisningen för nyanlända elever.

Inga kommentarer: