tisdag 10 juni 2008

Vänsterpartiets partikongress antar nytt program mot rasism

I helgen höll Vänsterpartiet kongress i Norrköping. Den intressanta frågan om religiösa friskolor bordlades och kommer att behandlas inom beredningen av skolpolitiken. Motionen om förbud mot slöja för unga flickor fick inget stöd.

Många kvinnor väljer att bära slöja för att det är en symbol som är intimt förknippad med deras religion, kultur och identitet. Många är stolta över sin slöja och lever sina liv precis som vem som helst utan att slöjan är ett hinder. En del kvinnor bär slöja för att visa en reaktion mot ett samhälle där de i alla fall blir förtryckta och beskriver att de på detta sätt manifesterar sin kultur. Partistyrelsens uppfattning är att ingen ska tvingas att bära religiösa kläder eller symboler mot sin vilja och ingen ska heller förvägras det, när det sker av fri vilja.


Nya skrivningar om rasism

Partiprogrammet om kampen mot rasism fick helt nya skrivningar. De tre tidigare punkterna (61-63) ströks och hela elva nya punkter (64-74) skrevs in i partiprogrammet. Enligt partiet präglas hela samhällslivet och världsordningen av rasism. Och naturligtvis är det kapitalismens fel.

66. I Sverige yttrar sig rasismen dels i misshandel, förföljelser och trakasserier, dels i sådant som den ojämlika tillgången på, eller villkoren för, arbete, utbildning, inkomst, bostad, och politisk representation. Diskriminering av människor på grund av utseende eller ursprung är förbjuden antingen den är medveten eller ej, men utgör trots det en del av samhällslivet.

67. Rasistiska strukturer återskapas genom det kapitalistiska systemet. Inte minst sker detta genom uppdelningen på arbetsmarknaden. Där utnyttjas olikheterna i villkor, för att skärpa utsugningen av arbetskraften. Det innebär till exempel flytt av produktion till låglöneländer med svag facklig organisering, eller överlastning av arbetslöshet och sämre arbetsvillkor på socialt redan utsatta grupper. Personer med utländsk bakgrund är koncentrerade inom lågbetalda, monotona och hälsofarliga yrken med små möjligheter till avancemang, eller finner sig hänvisade till riskfyllt egenföretagande, för vilket de ofta antas vara särskilt lämpade. Det finns också en stark koppling mellan utländsk bakgrund och osäkra anställningsformer. En sådan etnifierad arbetsmarknad underlättar för kapitalet att sätta ett tryck på alla arbetstagare. Denna situation både avspeglar och återskapar de rasistiska strukturerna.

Inga kommentarer: