fredag 28 oktober 2016

Vi måste lära av våra misstag


Idag svarar Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert, Almega, på min artikel om arbetskraftsinvandring i Dagens Samhälle. Deras inlägg finns här. Jag skrev ett spontant svar på hans invändningar.

För det första så var tanken med mitt inlägg inte att försvara en mer restriktiv arbetskraftsinvandring, eller att försvara den tidigare lagstiftningen. Jämförelser med den tidigare lagstiftningen gjordes för att peka på svagheter i dagens lagstiftning. Och mina värderingar om hur väl arbetskraftsinvandringen fungerar utgår ifrån den dåvarande regeringens målsättning: att arbetskraftsinvandring skulle ske främst till bristyrken.

Almega har rätt i att den tidigare lagen för arbetskraftsinvandring var restriktiv. Men den hade inte behövt varit så restriktiv. Lagen byggde på att praxis för arbetstillstånd utformades av Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Det fanns således en flexibilitet i utformningen och möjligheter för att öppna upp för mer arbetskraftsinvandring. Och jag förespråkade inte en återgång till en tidigare lag, utan att dagens regelverk bör ses över, bland annat för att högkvalificerade bör få tillgång till längre och säkrare arbetstillstånd.

Den nya reformen har inte, som Almega påstår, lett till minskad byråkrati. Den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen var betydligt mindre byråkratisk än de kontrollsystem som har byggts upp i och med den nya lagstiftningen. Det är bara att se på antalet byråkrater som idag jobbar med arbetstillstånd…

Almega dribblar med siffrorna utifrån sina egna syften. Ja, arbetstillstånden inom högkvalificerade yrken har ökat. Men den stora majoriteten är cirkulära migranter som kommer hit för tidsbegränsade projekt, ungefär som utstationerade arbetare. Ser vi på dem som stannar i Sverige så skedde ökningen framförallt inom lågkvalificerade yrken. Dessa arbetstillstånd har minskat de senaste åren p.g.a. utökade kontroller. Och i min forskning räknar jag inte säsongsarbetarna till gruppen av lågkvalificerad arbetskraftsinvandring.

Jag har aldrig sagt att jag vill koppla några villkor till kollektivavtal. Detta har Almega hittat på. Jag nämnde att det hade varit en god idé att strama upp villkoren för arbetskraftsinvandring till yrken där det finns ett överskott av arbetskraft, till exempel genom att införa medianinkomst som minimikrav.

Jag är en oberoende forskare och jag har inga relationer till LO, eller något annat fackförbund. Jag är inte ens medlem i facket. Jag är heller inte för protektionism. Mina förslag utgår från erfarenheter från internationell forskning och andra länders lagstiftning, vad lagstiftarna önskade när de genomförde 2008 års lag, samt mina egna forskningsresultat.

Jag kan inte se att mina utgångspunkter är så annorlunda än de som Fredrik Voltaire från Almega har. Därför är det svårt för mig att förstå varför Almega, och andra näringslivsföreträdare, har så svårt att hantera kritik mot dagens system för arbetskraftsinvandring. När jag träffar företrädare för arbetsgivare från andra länder kan de tydligt se bristerna i vår lagstiftning. Men i Sverige verkar positionerna låsta där man antingen helhjärtat försvarar näringslivet och 2008 års lag, eller så försvarar man fackföreningar och protektionism. Sveriges lag för arbetskraftsinvandring är helt unik i sin utformning, och den har uppvisat brister. Varför inte vara öppen för att vi kan lära oss av forskningsresultat och andra länders erfarenheter?

3 kommentarer:

Martin sa...

Vem bryr sig? Ni har tagit in två miljoner invandrare med väsenskilld kultur som snarast är fientligt inställda till oss och är yngre och har en kraftullare kultur och mycket högre födelsetal. Så vad invandringen är idag spelar ingen roll. Ni kan lika gärna släppa gränsskyddet helt och hållet. För det tåget har gått. Att försöka ta den här striden vid gränsen idag är att tigga om att bli huggen i ryggen.

Henrik Emilsson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Henrik Emilsson sa...

Jag vet inte vem "ni" är i detta sammanhang. Jag tar ingen ställning i dessa frågor som forskare. Jag bara kommenterar utifrån vad riksdagen önskade i denna fråga, och värderar det därifrån. Utifrån deras önskningar bör man överväga att ändra dagens lagstiftning. Allt annat är upp till diverse tyckare att värdera, och folkets val 2018.