fredag 19 februari 2010

Regeringen aviserar avgifter för utländska studenter

Regeringen har idag aviserat att medborgare från andra länder är EU/EES eller Schweiz, s.k. tredjelandstudenter, ska betala en avgift för sin högskoleutbildning med start från höstterminen 2011.

Universiteten och högskolorna avses själva bestämma studieavgifternas storlek, utifrån principen om full kostnadstäckning. Hur hög studieavgiften blir kommer alltså att bero på utbildningarnas utformning.

Hela eller en del av studieavgiften bör betalas i förskott för att en avgiftsskyldig student ska få påbörja utbildningen. Intäkterna från studieavgifterna bör disponeras av universitet och högskolor. Samtidigt som avgifterna införs avses de statliga anslagen till grundutbildningen att minskas successivt. De medel som dras in kommer att användas till andra angelägna satsningar på högre utbildning, som ökad kvalitet i utbildningen.


Förändringen sker med bakgrund av att antalet inresande studenter till Sverige har trefaldigats sedan 1999 och utgör drygt åtta procent av samtliga studenter i Sverige. Kostnaderna för dessa har därmed också ökat. Intresset har ökat särskilt från länder utanför Europa. Inför höstterminen 2009 kom 120 000 ansökningar från studenter från länder utanför EU/EES. Det är, enligt regeringen, inte rimligt att erbjuda skattefinansierad avgiftsfri utbildning till alla utländska studenter utan svenska skattemedel bör i första hand täcka behovet av utbildning för svenska medborgare.

Inga kommentarer: