torsdag 27 november 2008

Svenska värderingar?

För alla er som undrar vad svenska värderingar är för något vill jag tipsa om en konferens i Uppsala den 1-2 december 2008. Min före detta arbetsgivare anordnar en konferens om Sverige i Europa, Europa i världen. Interkulturell dialog med fokus på värdegemenskaper och förändringsprocesser.

Frågan om en gemensam svensk – eller europeisk – värdegrund diskuteras allt mer. Vad menar man med en gemensam värdegrund? Vad vill regeringen åstadkomma med sitt projekt om ”en förstärkt gemensam värdegrund i Sverige”? Vilka är och vad vet vi om de gemensamma europeiska värdena? Vad händer när människor från skilda kulturer och religioner med olika värdeskalor möts, när kollektivism möte individualism?

Om religionsfrihet

För övrigt vill jag tipsa om en dom i den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna där domstolen åter slagit fast att religionsfriheten inte alltid garanterar människor rätten att bete sig enligt den religiösa övertygelsen, och ger inte heller någon rätt att bortse från lagar eller regler som har visat sig vara rättfärdiga.

På jobbet

Just nu arbetar jag med "Utredningen om nyanländas arbetsmarknadsetablering".

3 kommentarer:

Fabrikören sa...

Roligt att ha dig tillbaka. Trodde inte vi skulle få läsa mer nyherer på den här bloggen.

Framgår det vilka religioner och kulturer som står för kollektivism och vilka som står för individualism? Kunde vara roligt att få veta eftersom jag inte har en aning. Jag trodde inte ens att det var något religions- och kulturbestämt.

Emil sa...

Åk dit och hör efter.

IEJ sa...

Det finns två väsentliga bitar som varken har med rasism eller religion att göra OCH som ingår i det som kallas svenska värderingar:

* I Sverige gäller svensk lag. I andra länder gäller respektive lands lag. Man måste följa den lag som gäller där man är.

* Religionsfrihet betyder att man själv och ingen annan väljer vad man vill tro på. Formerna för religionen och utövningen av densamma måste följa den lag som gäller i det land man vill utöva sin regligion.

Eftersom den senare biten kan vara något som många ifrågasätter, så ber jag den som läser noga begrunda det som står i de mänskliga rättigheterna Artikel 29 punkt 2.
"Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd. "

Observera 'som har fastställts i lag" respektive 'trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter' vilket alltså INTE utesluter att en religionsfrihet eller någon annan frihet ger en person rätt att med hänvisning till sin egen tradition hur och när en religion skall få utövas inkränka på andras trygghet och rättigheter. Dvs. det är i det land en person befinner sig och efter de lagar som landet antagit för att trygga andra människors rätt till frihet, samt de lagar som tagits för att upprätthålla ordning, som avgör vad som är och vad som inte är tillåtet.

Fallet med turbanen som inte får finnas på körkortet är ett bra exempel på tillämpningen av artikeln.